פרסומידע - גיליון 1085

דִרוש/ה איש/ת רכש

דִרישות:

התפקֱידִ כולֹלֹ:

אסרטיביות הבנת שרטוטים אנגלֹית טובה

ביצוע הזמנות מעקֱב ספקֱים משרה מלֹאה

עבודִת צװת יכולֹת לֹמידִה

לֹפרטים: צבי חי

tzvih@maoz-ind.co.il

| 12.8.2022 | טו’ באב תשפ”ב | 14

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs