פרסומידע - גיליון 1085

תיקֱוני ניאגרות לֹלֹא שבירת קֱירות ולֹלֹא גרימת נזקֱ. < שיפוץ ושיקֱום מיכלֹי הדִחה מכלֹ החברות. < זמין ומידִי(. מלֹאי חלֹקֱים לֹניאגרות < סמויות )במלֹאי כרמיאלֹ שירותי אינסטלֹציה ושיפוצים תיקֱון ניאגרות סמויות וגלֹויות

ג’בריט

חרסה

שירותי אינסטלֹציה מכלֹ הסוגים < תקֱון פיצוצי צנרת מכלֹ הסוגים <

צלֹם! ושמור לֹשעת הצורך

פלֹסאון

סניט

)סמארט-כבלֹ( פתיחת סתימות במכונה < ייחודִית (33953 עבודִות שיפוצים ברמה גבוהה )קֱבלֹן רשום < הפעלֹת דִודִי שמש וחשמלֹ כולֹלֹ תיקֱונים. <

גרואה

ויסה

אחריות מלֹאה עלֹ כלֹ סוגי העבודִות בהנהלֹת כרמיאלֹ | כולֹלֹ המלֹצות ולֹקֱוחות מרוצים בשפע

carmielso fer11@gmail.com f

02-6761265 / 050-5617779

בבקֱשה לֹא בשבת - אפשרי במוצ”ש

ניתן לֹתאם תיקֱונים בשעות אחה”צ

| 12.8.2022 | טו’ באב תשפ”ב | 4

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs