פרסומידע - גיליון 1085

לֹיישוב תקֱוע דִרוש/ה

100% : היקֱף משרה רבש”צ

דִרישות התפקֱידִ: שנ”לֹ 12 השכלֹה: מינימום יידִרש לֹמגורים בישוב מצב בריאותי תקֱין וכושר גופני טוב רשיון נהיגה לֹפחות 07 רובאי נסיון פיקֱודִי )עדִיף מבצעי( + בוגר קֱורס פיקֱודִי שעות 24 זמינות מלֹאה עבודִה בכפוף לֹרשויות הצבא והישוב לֹלֹא רישום פלֹילֹי יכולֹת הנעת צוות עובדִים וניהולֹ מערכות יכולֹת התבטאות גבוהה בכתב ובע”פ יכולֹת תיפקֱודִ במצבי לֹחץ נסיון וידִע קֱודִם באבטחת יישובים - יתרון משרת שירות מילֹואים פעילֹ

רקֱ פניות מתאימות ייענו נא לֹציין עבור משרת רבש”צ

pnim@tekoa.co.il לֹמיילֹ: 30/8/2022 קֱו”ח ניתן לֹהגיש עדִ לֹתאריך

| 12.8.2022 | טו’ באב תשפ”ב | 6

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs