פרסומידע - גיליון 1095

Private en suite bedroom and dedicated bathroom in a highly secure location for candidate. Host family will pay for round trip flight, food, ground transportation, excursions during stay and stipend for work. Dec 1st 2022 anticipated start date: Work schedule: Sunday-Thurs 8am-6:30pm, Friday - 8am-1pm Location is close to shuls, kosher stores, markets and religious community with lots of things to do within walking distance! education expert for a live in paid experience in Beverly Hills for their sweet 18 month old (no siblings and 1 dog). )קֱלֹיפורניה( משפחה מבבוורלֹי-הילֹס מחפשת מטפלֹת דִוברת אנגלֹית עם נסיון רב בחינוך ילֹדִים בגילֹ הרך חודִשים 18 לֹטפלֹ בילֹדִ חמודִ בגילֹ 2022 החלֹ מתחילֹת דִצמבר SMALL Family in the US looking for a highly experienced early childhood

לֹאולֹפנת אור תורה אוריה דִרושה סייעת

לֹלֹיווי לֹימודִי לֹתלֹמידִה משולֹבת עם קֱשיים פיזיים

קֱורות חיים נא לֹשלֹוח לֹדִוא לֹ: ” deenaa@oriya.org.il דִרישות התפקֱידִ: יכולֹת נתינה, גמישות, יוזמה ועבודִה צוותית, יכולֹת לֹלֹמדִ ברמת תיכון במקֱצועות מגוונים

*someone that could drive is a huge plus but not required

We would require an English speaker

If interested Please send resume to Tanyabassistant@gmail.com

| כדִ’ חשוון תשפ”ג | 18.11.2022 | 13

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker