פרסומידע - גיליון 1095

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

פרסו ידִע בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ חיי שרה כדִ’ חשוון תשפ”ג 18.11.2022 | |

גלֹיון

1095 קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

| 18.11.2022 | כדִ’ חשוון תשפ”ג | 2

ידִע

פרסו

סולֹר ונפט לֹחימום ביתי

אנו מתחײבים לֹמחיר הזולֹ ביותר! לֹלֹיטר נוזלֹ הסקֱה ולֹלֹיטר נפט

מבצע לֹנוזלֹ הסקֱה תקֱני עדִ גמר המלֹאי

מתנה שמיכת חורף מפנקֱת לֹיטר 1000 לֹמזמינים

*התמונה לֹהמחשה בלֹבדִ!

תשלֹומים לֹלֹא ריבית 10 עדִ | מכבדִים כרטיסי אשראי 1-800-391-391 טלֹ: 0 5 5 - 9 3 3 - 0 9 9 1

| כדִ’ חשוון תשפ”ג | 18.11.2022 | 3

ידִע

פרסו

בס”דִ

קֱורס משולֹב זום ופרונטלֹי

הזדִרזו!! הפתיחה החודִש!

מיכלֹ ארנדִ, אלֹון שבות

| 18.11.2022 | כדִ’ חשוון תשפ”ג | 4

ידִע

פרסו

| כדִ’ חשוון תשפ”ג | 18.11.2022 | 5

ידִע

פרסו

| 18.11.2022 | כדִ’ חשוון תשפ”ג | 6

ידִע

פרסו

מדִרסים בהתאמה אישית

בקֱניית מדִרסים קֱבלֹ לֹקֱניה בחנות 350 &

אלֹופים בפתרון בעיות: | בדִיקֱה והתאמה במקֱום | מדִרסים ביצור CNC כאבי גב בעיות ברכיים דִלֹקֱת בכף הרגלֹ אצבע פטיש הלֹוקֱס ולֹגוס | | | | פריצות דִיסקֱ/ פלֹטפוס/הולֹפוס עמודִ שידִרה לֹחצים בכפות רגלֹיים CKY | | |

2 אפרת סנטר, זית שמן לֹתיאום פגישה וקֱביעת תור

02-509-80-89

מדִרסים בהתאמה אישית

נעלֹי נשים וגברים

ציודִ אורטופדִיה וספורט

| כדִ’ חשוון תשפ”ג | 18.11.2022 | 7

ידִע

פרסו

| 18.11.2022 | כדִ’ חשוון תשפ”ג | 8

ידִע

פרסו

| כדִ’ חשוון תשפ”ג | 18.11.2022 | 9

ידִע

פרסו

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרושים/ות רכז/ת לֹמרכז משלֹים לֹמשפחות צמי”דִ 55/22 ’ מכרז פומבי מס מדִריך/ת מועדִונית גפן 56/22 ’ מכרז פומבי מס מדִריך/ת מועדִונית רעות 54/22 ’ מכרז פומבי מס

אחראי/ת ביוב 52/22 ’ מכרז פומבי מס מדִריך/ת נוער 57/22 ’ מכרז פומבי מס מדִריך/ת איתור 58/22 ’ מכרז פומבי מס

מ”מ פסיכולֹוג/ית חינוכי/ת משרות 2

מ”מ בודִקֱ/ת תוכניות

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

| 18.11.2022 | כדִ’ חשוון תשפ”ג | 10

ידִע

פרסו

ניתן לֹהזמין הודִו שלֹם ועודִ מגוון מוצרים

לֹ-

thanks giving

חזה עוף טרי

אסאדִו טרי

כרעיים טרי

קֱ”ג ב- 2

קֱ”ג ב- 2

קֱ”ג ב- 3

70

100

80

יין גמלֹא

סלֹסה סניידִרס

פילֹה סלֹומון קֱפוא

110 ב- 2

28 ב- 2

69 .90

לֹקֱ”ג

שקֱדִי מרקֱ ’אוסם’ גר’ 400

רוטב פסטה מריה גר’ 680

פחיות קֱולֹה ונילֹ

9 .90

26 ב- 2

20

ב- 5

נייטשאר וואלֹי

מיונז הלֹמנס

שעועית עדִינה סנפרוסט

24 ב- 2

20 ב- 2

13 .90

שמפו /מרכך ’פינוקֱ’

חלֹב מועשר טרה

חטיפי פיצה מעדִנות

18 ב- 2

11 ב- 2

22 .90

ט.לֹ.ח. | 25.11.2022 המבצעים בתוקֱף עדִ | התמונות לֹהמחשה בלֹבדִ | החנות רשאית לֹהפסיקֱ את המבצעים בכלֹ עת | אין כפלֹ מבצעים

| כדִ’ חשוון תשפ”ג | 18.11.2022 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

דִירות

דִרושים

לֹמכירה בזית

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

דִרושה מורה לֹאנגלֹית לֹביה”ס אורות עציון - בנות באפרת

& 2,750,000 & 2,870,000

מ”ר, קֱומה שניה 200 דִופלֹקֱס מ”ר, מיידִי 150 ’ חדִ 5 פנטהאוז

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

חדִרים, אולֹיב 4 דִירת מ”ר 200 ,’ חדִ 8 ’ קֱוטג

& 2,850,000 & 4,800,000

. בדִקֱלֹ

לֹמכירה באלֹון שבות הישנה בית ענקֱ צמודִ קֱרקֱע קֱומות 3 , מ”ר 380 יח’ השכרה 2 מוקֱף בעצים וירוקֱ לֹפרטים ותיאום פגישה 054-4882194

& 2,150,000

חדִרים, 4 דִירת

)רמה בינונית ומעלֹה(

אבידִות

. בגפן חדִ’ כ. פרטית 5 דִופלֹקֱס גן . בדִגן חדִ’ 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ אמצעי

ymansour@orotetzion.org.il קֱו”ח נא לֹשלֹוח לֹדִוא”לֹ:

& 2,875,000

& 5,250,000

נשכחו ברכבי בטרמפ שופר ובגדִים בשקֱית ניתן לֹקֱבלֹם בטלֹ: 055-6614857 השבת אבידִה פרסם מציאות ואבידִות בלֹוח פרסומידִע לֹלֹא תשלֹום! טלֹ: 5808885

שונות

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן דִו משפחתי מטופח ויפה בנוה דִניאלֹ!

חדִרים 7 מ”ר 200- כ עלֹיית גג גינה מפנקֱת מרפסת נוף חניה

גמ"ח עריסות "ידִ לֹתינוקֱ" ע"ש יששכר דִב יוהנס זצ"לֹ

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 077-2309520 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

ניתן לֹהתקֱשר בכלֹ שעות היום 050-5708566 9963024 בקֱרית ארבע השאלֹת עריסות לֹתינוקֱ חודִשים 6-0 מגילֹ לֹלֹא עלֹות!

| 18.11.2022 | כדִ’ חשוון תשפ”ג | 12

ידִע

פרסו

Private en suite bedroom and dedicated bathroom in a highly secure location for candidate. Host family will pay for round trip flight, food, ground transportation, excursions during stay and stipend for work. Dec 1st 2022 anticipated start date: Work schedule: Sunday-Thurs 8am-6:30pm, Friday - 8am-1pm Location is close to shuls, kosher stores, markets and religious community with lots of things to do within walking distance! education expert for a live in paid experience in Beverly Hills for their sweet 18 month old (no siblings and 1 dog). )קֱלֹיפורניה( משפחה מבבוורלֹי-הילֹס מחפשת מטפלֹת דִוברת אנגלֹית עם נסיון רב בחינוך ילֹדִים בגילֹ הרך חודִשים 18 לֹטפלֹ בילֹדִ חמודִ בגילֹ 2022 החלֹ מתחילֹת דִצמבר SMALL Family in the US looking for a highly experienced early childhood

לֹאולֹפנת אור תורה אוריה דִרושה סייעת

לֹלֹיווי לֹימודִי לֹתלֹמידִה משולֹבת עם קֱשיים פיזיים

קֱורות חיים נא לֹשלֹוח לֹדִוא לֹ: ” deenaa@oriya.org.il דִרישות התפקֱידִ: יכולֹת נתינה, גמישות, יוזמה ועבודִה צוותית, יכולֹת לֹלֹמדִ ברמת תיכון במקֱצועות מגוונים

*someone that could drive is a huge plus but not required

We would require an English speaker

If interested Please send resume to Tanyabassistant@gmail.com

| כדִ’ חשוון תשפ”ג | 18.11.2022 | 13

ידִע

פרסו

| 18.11.2022 | כדִ’ חשוון תשפ”ג | 14

ידִע

פרסו

| כדִ’ חשוון תשפ”ג | 18.11.2022 | 15

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker