פרסומידע - גיליון 1095

לֹוח פרסו ידִע

דִירות

דִרושים

לֹמכירה בזית

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

דִרושה מורה לֹאנגלֹית לֹביה”ס אורות עציון - בנות באפרת

& 2,750,000 & 2,870,000

מ”ר, קֱומה שניה 200 דִופלֹקֱס מ”ר, מיידִי 150 ’ חדִ 5 פנטהאוז

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

חדִרים, אולֹיב 4 דִירת מ”ר 200 ,’ חדִ 8 ’ קֱוטג

& 2,850,000 & 4,800,000

. בדִקֱלֹ

לֹמכירה באלֹון שבות הישנה בית ענקֱ צמודִ קֱרקֱע קֱומות 3 , מ”ר 380 יח’ השכרה 2 מוקֱף בעצים וירוקֱ לֹפרטים ותיאום פגישה 054-4882194

& 2,150,000

חדִרים, 4 דִירת

)רמה בינונית ומעלֹה(

אבידִות

. בגפן חדִ’ כ. פרטית 5 דִופלֹקֱס גן . בדִגן חדִ’ 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ אמצעי

ymansour@orotetzion.org.il קֱו”ח נא לֹשלֹוח לֹדִוא”לֹ:

& 2,875,000

& 5,250,000

נשכחו ברכבי בטרמפ שופר ובגדִים בשקֱית ניתן לֹקֱבלֹם בטלֹ: 055-6614857 השבת אבידִה פרסם מציאות ואבידִות בלֹוח פרסומידִע לֹלֹא תשלֹום! טלֹ: 5808885

שונות

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן דִו משפחתי מטופח ויפה בנוה דִניאלֹ!

חדִרים 7 מ”ר 200- כ עלֹיית גג גינה מפנקֱת מרפסת נוף חניה

גמ"ח עריסות "ידִ לֹתינוקֱ" ע"ש יששכר דִב יוהנס זצ"לֹ

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 077-2309520 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

ניתן לֹהתקֱשר בכלֹ שעות היום 050-5708566 9963024 בקֱרית ארבע השאלֹת עריסות לֹתינוקֱ חודִשים 6-0 מגילֹ לֹלֹא עלֹות!

| 18.11.2022 | כדִ’ חשוון תשפ”ג | 12

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker