פרסומידע - גיליון 1095

סולֹר ונפט לֹחימום ביתי

אנו מתחײבים לֹמחיר הזולֹ ביותר! לֹלֹיטר נוזלֹ הסקֱה ולֹלֹיטר נפט

מבצע לֹנוזלֹ הסקֱה תקֱני עדִ גמר המלֹאי

מתנה שמיכת חורף מפנקֱת לֹיטר 1000 לֹמזמינים

*התמונה לֹהמחשה בלֹבדִ!

תשלֹומים לֹלֹא ריבית 10 עדִ | מכבדִים כרטיסי אשראי 1-800-391-391 טלֹ: 0 5 5 - 9 3 3 - 0 9 9 1

| כדִ’ חשוון תשפ”ג | 18.11.2022 | 3

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker