פרסומידע - גיליון 1095

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרושים/ות רכז/ת לֹמרכז משלֹים לֹמשפחות צמי”דִ 55/22 ’ מכרז פומבי מס מדִריך/ת מועדִונית גפן 56/22 ’ מכרז פומבי מס מדִריך/ת מועדִונית רעות 54/22 ’ מכרז פומבי מס

אחראי/ת ביוב 52/22 ’ מכרז פומבי מס מדִריך/ת נוער 57/22 ’ מכרז פומבי מס מדִריך/ת איתור 58/22 ’ מכרז פומבי מס

מ”מ פסיכולֹוג/ית חינוכי/ת משרות 2

מ”מ בודִקֱ/ת תוכניות

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

| 18.11.2022 | כדִ’ חשוון תשפ”ג | 10

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker