פרסומידע - גיליון 1095

בס”דִ

קֱורס משולֹב זום ופרונטלֹי

הזדִרזו!! הפתיחה החודִש!

מיכלֹ ארנדִ, אלֹון שבות

| 18.11.2022 | כדִ’ חשוון תשפ”ג | 4

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker