פרסומידע - גיליון 1096

סולֹר ונפט לֹחימום ביתי

אנו מתחײבים לֹמחיר הזולֹ ביותר! לֹלֹיטר נוזלֹ הסקֱה ולֹלֹיטר נפט

מבצע לֹנוזלֹ הסקֱה תקֱני עדִ גמר המלֹאי

מתנה שמיכת חורף מפנקֱת לֹיטר 1000 לֹמזמינים

*התמונה לֹהמחשה בלֹבדִ!

תשלֹומים לֹלֹא ריבית 10 עדִ | מכבדִים כרטיסי אשראי 1-800-391-391 טלֹ: 0 5 5 - 9 3 3 - 0 9 9 1

| 25.11.2022 | א’ כסלֹו תשפ”ג | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online