פרסומידע - גיליון 1096

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

פרסו ידִע בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ תולֹדִות א’ כסלֹו תשפ”ג 25.11.2022 | |

גלֹיון

1096 קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

סולֹר ונפט לֹחימום ביתי

אנו מתחײבים לֹמחיר הזולֹ ביותר! לֹלֹיטר נוזלֹ הסקֱה ולֹלֹיטר נפט

מבצע לֹנוזלֹ הסקֱה תקֱני עדִ גמר המלֹאי

מתנה שמיכת חורף מפנקֱת לֹיטר 1000 לֹמזמינים

*התמונה לֹהמחשה בלֹבדִ!

תשלֹומים לֹלֹא ריבית 10 עדִ | מכבדִים כרטיסי אשראי 1-800-391-391 טלֹ: 0 5 5 - 9 3 3 - 0 9 9 1

| 25.11.2022 | א’ כסלֹו תשפ”ג | 2

ידִע

פרסו

מדִרסים בהתאמה אישית

בקֱניית מדִרסים קֱבלֹ לֹקֱניה בחנות 350 &

מומחים בפתרון בעיות: | בדִיקֱה והתאמה במקֱום | מדִרסים ביצור CNC כאבי גב בעיות ברכיים דִלֹקֱת בכף הרגלֹ אצבע פטיש הלֹוקֱס ולֹגוס | | | | פריצות דִיסקֱ/ פלֹטפוס/הולֹפוס עמודִ שידִרה לֹחצים בכפות רגלֹיים CKY | | |

2 אפרת סנטר, זית שמן לֹתיאום פגישה וקֱביעת תור

02-509-80-89

מדִרסים בהתאמה אישית

נעלֹי נשים וגברים

ציודִ אורטופדִיה וספורט

| א’ כסלֹו תשפ”ג | 25.11.2022 | 3

ידִע

פרסו

| 25.11.2022 | א’ כסלֹו תשפ”ג | 4

ידִע

פרסו

| א’ כסלֹו תשפ”ג | 25.11.2022 | 5

ידִע

פרסו

| 25.11.2022 | א’ כסלֹו תשפ”ג | 6

ידִע

פרסו

לֹילֹה מתנה לֹמלֹווה לֹילֹות 2 בהזמנת בתשלֹום עלֹ-בסיס לֹינה וארוחת בוקֱר אין כפלֹ מבצעים | באמצע שבוע ט.לֹ.ח | 31.12.22 לֹמזמינים עדִ לֹמביא מודִעה זו

המלֹון כשר לֹמהדִרין

בהשגחת הרבנות הראשית ירושלֹים המטבח כשר לֹמהדִרין בהשגחת בדִ”ץ העדִה החרדִית

חדִר מפואר ומפנקֱ אווירה מתאימה בשבת הדִרכה צמודִה

שעות ביממה 24 שירותי תינוקֱייה פיקֱוח רפואי צמודִ שלֹ ביה”ח הדִסה מגוון סדִנאות ופעילֹות העשרה לֹיולֹדִת הסדִרים עם כלֹ קֱופות החולֹים

בדִ”ץ העדִה החרדִית

| א’ כסלֹו תשפ”ג | 25.11.2022 | 7

ידִע

פרסו

| 25.11.2022 | א’ כסלֹו תשפ”ג | 8

ידִע

פרסו

| א’ כסלֹו תשפ”ג | 25.11.2022 | 9

ידִע

פרסו

| 25.11.2022 | א’ כסלֹו תשפ”ג | 10

ידִע

פרסו

| א’ כסלֹו תשפ”ג | 25.11.2022 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ הגלֹיון השבועי פרסומידִע במיילֹ לֹפני כולֹם לֹקֱבלֹת המהדִורה הדִיגטלֹית 054-4709373 שלֹח ווטסאפ

דִירות

לֹמכירה בזית

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

& 2,750,000 & 2,870,000

מ”ר, קֱומה שניה 200 דִופלֹקֱס מ”ר, מיידִי 150 ’ חדִ 5 פנטהאוז

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

חדִרים, אולֹיב 4 דִירת מ”ר 200 ,’ חדִ 8 ’ קֱוטג

& 2,850,000 & 4,800,000

. בדִקֱלֹ

לֹמכירה באלֹון שבות הישנה בית ענקֱ צמודִ קֱרקֱע קֱומות 3 , מ”ר 380 יח’ השכרה 2 מוקֱף בעצים וירוקֱ לֹפרטים ותיאום פגישה 054-4882194

& 2,150,000

חדִרים, 4 דִירת

אבידִות

שונות

. בגפן חדִ’ כ. פרטית 5 דִופלֹקֱס גן . בדִגן חדִ’ 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ אמצעי

& 2,875,000

& 5,250,000

נשכחו ברכבי בטרמפ שופר ובגדִים בשקֱית ניתן לֹקֱבלֹם בטלֹ: 055-6614857 השבת אבידִה פרסם מציאות ואבידִות בלֹוח פרסומידִע לֹלֹא תשלֹום! טלֹ: 5808885

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמגורים או לֹהשקֱעה באלֹו”ש החדִשה!

Private en suite bedroom and dedicated bathroom in a highly secure location for candidate. Host family will pay for round trip flight, food, ground transportation, excursions during stay and stipend for work. anticipated start date: Dec 1st 2022 Work schedule: Sunday-Thurs 8am-6:30pm, Friday - 8am-1pm Location is close to shuls, kosher stores, markets and religious community with lots of things to do within walking distance! education expert for a live in paid experience in Beverly Hills for their sweet 18 month old (no siblings and 1 dog). )קֱלֹיפורניה( משפחה מבבוורלֹי-הילֹס מחפשת מטפלֹת דִוברת אנגלֹית עם נסיון רב בחינוך ילֹדִים בגילֹ הרך חודִשים 18 לֹטפלֹ בילֹדִ חמודִ בגילֹ 2022 החלֹ מתחילֹת דִצמבר SMALL Family in the US looking for a highly experienced early childhood

מ”ר עם מחסן 93 קֱומה ראשונה חדִרים 3

ונוחה מזגן, מרפסת קֱרובה לֹבית כנסת

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 077-2309520 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

גמ"ח עריסות "ידִ לֹתינוקֱ" ע"ש ר’ ששכר ב דִ י יוהנס זצ"לֹ

050-5708566 9963024 בקֱ. ארבע השאלֹת עריסות חודִשים 6-0 לֹתינוקֱ מגילֹ לֹלֹא עלֹות!

*someone that could drive is a huge plus but not required

We would require an English speaker

If interested Please send resume to Tanyabassistant@gmail.com

| 25.11.2022 | א’ כסלֹו תשפ”ג | 12

ידִע

פרסו

לֹאולֹפנת אור תורה אוריה דִרושה סייעת

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרושים/ות

לֹלֹיווי לֹימודִי לֹתלֹמידִה משולֹבת עם קֱשיים פיזיים

רכז/ת לֹמרכז משלֹים לֹמשפחות צמי”דִ 55/22 ’ מכרז פומבי מס

קֱורות חיים נא לֹשלֹוח לֹדִוא לֹ: ” deenaa@oriya.org.il דִרישות התפקֱידִ: יכולֹת נתינה, גמישות, יוזמה ועבודִה צוותית, יכולֹת לֹלֹמדִ ברמת תיכון במקֱצועות מגוונים

מדִריך/ת מועדִונית גפן 56/22 ’ מכרז פומבי מס

מדִריך/ת מועדִונית רעות 60/22 ’ מכרז פומבי מס

מדִריך/ת נוער 57/22 ’ מכרז פומבי מס

מ”מ פסיכולֹוג/ית חינוכי/ת משרות 2

עובדִ/ת סוציאלֹי/ת קֱהילֹתי/ת

מ”מ קֱבס”ית

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

| א’ כסלֹו תשפ”ג | 25.11.2022 | 13

ידִע

פרסו

| 25.11.2022 | א’ כסלֹו תשפ”ג | 14

ידִע

פרסו

| א’ כסלֹו תשפ”ג | 25.11.2022 | 15

ידִע

פרסו

סגירת חורף בשיטה חדִשה קֱלֹ ונוח לֹפתוח ולֹסגור ה חדִשה ח לֹסג ר

הזמינו עכשיו ותהנו גם בחורף

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online