פרסומידע - גיליון 1097

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרושים/ות מדִריך/ת מועדִונית גפן 62/22 מכרז פומבי מדִריך/ת מועדִונית רעות 60/22 מכרז פומבי מנהלֹ אגף תכנון תשתיות ומבני ציבור

מ”מ קֱב”ס/ית 63/22 מכרז פומבי

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

זוהי זעקֱה לֹעזרה

אז בבקֱשת תחינה אנא שתפו את המודִעה ואם מישהו מוכן ומעוניין לֹתרום אנא צרו קֱשר 050-3334515 בטלֹ:

| ח’ כסלֹו תשפ”ג | 2.12.2022 | 13

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online magazine maker