פרסומידע - גיליון 1097

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

פרסו ידִע בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ ויצא ח’ כסלֹו תשפ”ג 2.12.2022 | |

גלֹיון

1097 קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

קֱבלֹ משכנתא עם המומחים שלֹ הבית המשכנתא לֹוחצת? ההוצאות כבדִות? טובע בהחזרים? ריבית נמוכה פריסת תשלֹומים החזר נמוך תכנון כלֹכלֹי והתאמה אישית לֹיווי צמודִ עדִ לֹקֱבלֹת משכנתא שירות אישי ומקֱצועי

| 2.12.2022 | ח’ כסלֹו תשפ”ג | 2

ידִע

פרסו

| ח’ כסלֹו תשפ”ג | 2.12.2022 | 3

ידִע

פרסו

סולֹר ונפט לֹחימום ביתי

אנו מתחײבים לֹמחיר הזולֹ ביותר! לֹלֹיטר נוזלֹ הסקֱה ולֹלֹיטר נפט

מבצע לֹנוזלֹ הסקֱה תקֱני עדִ גמר המלֹאי

מתנה שמיכת חורף מפנקֱת לֹיטר 1000 לֹמזמינים

*התמונה לֹהמחשה בלֹבדִ!

תשלֹומים לֹלֹא ריבית 10 עדִ | מכבדִים כרטיסי אשראי 1-800-391-391 טלֹ: 0 5 5 - 9 3 3 - 0 9 9 1

| 2.12.2022 | ח’ כסלֹו תשפ”ג | 4

ידִע

פרסו

מדִרסים בהתאמה אישית

בקֱניית מדִרסים קֱבלֹ לֹקֱניה בחנות 350 &

מומחים בפתרון בעיות: | בדִיקֱה והתאמה במקֱום | מדִרסים ביצור CNC כאבי גב בעיות ברכיים דִלֹקֱת בכף הרגלֹ אצבע פטיש הלֹוקֱס ולֹגוס | | | | פריצות דִיסקֱ/ פלֹטפוס/הולֹפוס עמודִ שידִרה לֹחצים בכפות רגלֹיים CKY | | |

2 אפרת סנטר, זית שמן לֹתיאום פגישה וקֱביעת תור

02-509-80-89

מדִרסים בהתאמה אישית

נעלֹי נשים וגברים

ציודִ אורטופדִיה וספורט

| ח’ כסלֹו תשפ”ג | 2.12.2022 | 5

ידִע

פרסו

לֹילֹה מתנה לֹמלֹווה לֹילֹות 2 בהזמנת בתשלֹום עלֹ-בסיס לֹינה וארוחת בוקֱר אין כפלֹ מבצעים | באמצע שבוע ט.לֹ.ח | 31.12.22 לֹמזמינים עדִ לֹמביא מודִעה זו

המלֹון כשר לֹמהדִרין

בהשגחת הרבנות הראשית ירושלֹים המטבח כשר לֹמהדִרין בהשגחת בדִ”ץ העדִה החרדִית

חדִר מפואר ומפנקֱ אווירה מתאימה בשבת הדִרכה צמודִה

שעות ביממה 24 שירותי תינוקֱייה פיקֱוח רפואי צמודִ שלֹ ביה”ח הדִסה מגוון סדִנאות ופעילֹות העשרה לֹיולֹדִת הסדִרים עם כלֹ קֱופות החולֹים

בדִ”ץ העדִה החרדִית

| 2.12.2022 | ח’ כסלֹו תשפ”ג | 6

ידִע

פרסו

| ח’ כסלֹו תשפ”ג | 2.12.2022 | 7

ידִע

פרסו

| 2.12.2022 | ח’ כסלֹו תשפ”ג | 8

ידִע

פרסו

| ח’ כסלֹו תשפ”ג | 2.12.2022 | 9

ידִע

פרסו

| 2.12.2022 | ח’ כסלֹו תשפ”ג | 10

ידִע

פרסו

סגירת חורף בשיטה חדִשה קֱלֹ ונוח לֹפתוח ולֹסגור סגירת

הזמינו עכשיו ותהנו גם בחורף

| ח’ כסלֹו תשפ”ג | 2.12.2022 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

לֹמכירה באלֹון שבות דִופלֹקֱס פנטהאוז, בשכ' החדִשה, קֱבוצת אברהם חדִ', עם נוף פתוח! 7 מ"ר, מואר ומרווח, 206 חימום תת רצפתי מרפסות 2 , יח' הורים 2 כיווני אוויר 4 053-2772474 לֹמכירה ולֹהשכרה בקֱרית ארבע, דִירות במגוון גדִלֹים במחירים 053-3342919 בלֹעדִיים

דִירות

שונות

לֹמכירה בזית

הגלֹיון השבועי פרסומידִע במיילֹ לֹפני כולֹם לֹקֱבלֹת המהדִורה הדִיגטלֹית 054-4709373 שלֹח ווטסאפ הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

& 2,750,000 & 2,870,000

מ”ר, קֱומה שניה 200 דִופלֹקֱס מ”ר, מיידִי 150 ’ חדִ 5 פנטהאוז

חדִרים, אולֹיב 4 דִירת מ”ר 200 ,’ חדִ 8 ’ קֱוטג

& 2,850,000 & 4,800,000

. בדִקֱלֹ

לֹמכירה באלֹון שבות הישנה בית ענקֱ צמודִ קֱרקֱע קֱומות 3 , מ”ר 380 יח’ השכרה 2 מוקֱף בעצים וירוקֱ לֹפרטים ותיאום פגישה 054-4882194

& 2,150,000

חדִרים, 4 דִירת

. בגפן חדִ’ כ. פרטית 5 דִופלֹקֱס גן . בדִגן חדִ’ 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ אמצעי

& 2,875,000

& 5,250,000

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

לֹלֹא תשלֹום!

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

5808885 : טלֹ

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן דִו משפחתי מטופח ויפה בנווה דִניאלֹ!

חדִרים 7 מ”ר 200- כ עלֹיית גג גינה מפנקֱת מרפסת נוף חניה

גמ"ח עריסות "ידִ לֹתינוקֱ" ע"ש יששכר דִב יוהנס זצ"לֹ

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 077-2309520 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

ניתן לֹהתקֱשר בכלֹ שעות היום 050-5708566 9963024 בקֱרית ארבע השאלֹת עריסות לֹתינוקֱ חודִשים 6-0 מגילֹ לֹלֹא עלֹות!

| 2.12.2022 | ח’ כסלֹו תשפ”ג | 12

ידִע

פרסו

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרושים/ות מדִריך/ת מועדִונית גפן 62/22 מכרז פומבי מדִריך/ת מועדִונית רעות 60/22 מכרז פומבי מנהלֹ אגף תכנון תשתיות ומבני ציבור

מ”מ קֱב”ס/ית 63/22 מכרז פומבי

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

זוהי זעקֱה לֹעזרה

אז בבקֱשת תחינה אנא שתפו את המודִעה ואם מישהו מוכן ומעוניין לֹתרום אנא צרו קֱשר 050-3334515 בטלֹ:

| ח’ כסלֹו תשפ”ג | 2.12.2022 | 13

ידִע

פרסו

| 2.12.2022 | ח’ כסלֹו תשפ”ג | 14

ידִע

פרסו

| ח’ כסלֹו תשפ”ג | 2.12.2022 | 15

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online magazine maker