פרסומידע - גיליון 1097

לֹילֹה מתנה לֹמלֹווה לֹילֹות 2 בהזמנת בתשלֹום עלֹ-בסיס לֹינה וארוחת בוקֱר אין כפלֹ מבצעים | באמצע שבוע ט.לֹ.ח | 31.12.22 לֹמזמינים עדִ לֹמביא מודִעה זו

המלֹון כשר לֹמהדִרין

בהשגחת הרבנות הראשית ירושלֹים המטבח כשר לֹמהדִרין בהשגחת בדִ”ץ העדִה החרדִית

חדִר מפואר ומפנקֱ אווירה מתאימה בשבת הדִרכה צמודִה

שעות ביממה 24 שירותי תינוקֱייה פיקֱוח רפואי צמודִ שלֹ ביה”ח הדִסה מגוון סדִנאות ופעילֹות העשרה לֹיולֹדִת הסדִרים עם כלֹ קֱופות החולֹים

בדִ”ץ העדִה החרדִית

| 2.12.2022 | ח’ כסלֹו תשפ”ג | 6

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online magazine maker