פרסומידע - גיליון 1098

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

פרסו ידִע בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ וישלֹח טו’ כסלֹו תשפ”ג 9.12.2022 | |

גלֹיון

1098 קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

בס”דִ

תכלֹת מרדִכי כפר עציון את זה תסובבו איך שלֹא

גם בחנוכה! 1 ’ מס

הנחה עלֹ כלֹ מוצרי חנוכה

מי אמר שהבתים התייקֱרו? בתכלֹת מרדִכי מגוון בתי החנוכיה הגדִולֹ ביותר במחיר הזולֹ ביותר!

לֹכניסה לֹאתר סרקֱו את הקֱודִ

tcheletmordechai.co.il חפשו אותנו בגוגלֹ תכלֹת מרדִכי

| מרכז מסחרי כפר עציון מפלֹס תחתון

8:30-15:00 ’ יום ו 9:00-19:30 : פתוח

| חניה בשפע | 050-4464818

02-6479777 . טלֹ

058-6479778

מוסדִות וועדִי עובדִים:

| 9.12.2022 | טו’ כסלֹו תשפ”ג | 2

ידִע

פרסו

| 9.12.2022 | טו’ כסלֹו תשפ”ג | 4

ידִע

פרסו

| טו’ כסלֹו תשפ”ג | 9.12.2022 | 5

ידִע

פרסו

| 9.12.2022 | טו’ כסלֹו תשפ”ג | 6

ידִע

פרסו

| טו’ כסלֹו תשפ”ג | 9.12.2022 | 7

ידִע

פרסו

| 9.12.2022 | טו’ כסלֹו תשפ”ג | 8

ידִע

פרסו

| טו’ כסלֹו תשפ”ג | 9.12.2022 | 9

ידִע

פרסו

| 9.12.2022 | טו’ כסלֹו תשפ”ג | 10

ידִע

פרסו

| טו’ כסלֹו תשפ”ג | 9.12.2022 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

לֹמכירה באלֹון שבות דִופלֹקֱס פנטהאוז, בשכ' החדִשה, קֱבוצת אברהם חדִ', עם נוף פתוח! 7 מ"ר, מואר ומרווח, 206 חימום תת רצפתי מרפסות 2 , יח' הורים 2 כיווני אוויר 4 053-2772474 לֹמכירה ולֹהשכרה בקֱרית ארבע, דִירות במגוון גדִלֹים במחירים 053-3342919 בלֹעדִיים

דִירות

שונות

הגלֹיון השבועי פרסומידִע במיילֹ לֹפני כולֹם לֹקֱבלֹת המהדִורה הדִיגטלֹית 054-4709373 שלֹח ווטסאפ הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

לֹמכירה באלֹון שבות הישנה בית ענקֱ צמודִ קֱרקֱע קֱומות 3 , מ”ר 380 יח’ השכרה 2 מוקֱף בעצים וירוקֱ לֹפרטים ותיאום פגישה 054-4882194 דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

לֹמכירה בזית

& 2,750,000 & 2,870,000

מ”ר, קֱומה שניה 200 דִופלֹקֱס מ”ר, מיידִי 150 ’ חדִ 5 פנטהאוז

חדִרים, אולֹיב 4 דִירת מ”ר 200 ,’ חדִ 8 ’ קֱוטג

& 2,850,000 & 4,800,000

. בדִקֱלֹ

& 2,150,000

חדִרים, 4 דִירת

. בגפן חדִ’ כ. פרטית 5 דִופלֹקֱס גן . בדִגן חדִ’ 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ אמצעי

& 2,875,000

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

& 5,250,000

לֹלֹא תשלֹום!

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

www.angelrealty.co.il

5808885 : טלֹ

052-4588716 גבי

נדִלֹ”ן ברמה אחרת

077-2309520 www.anglo-saxon.co.il

סיגלֹית מיכלֹ רומנו יועצת נדִלֹ”ן בכירה

גמ"ח עריסות "ידִ לֹתינוקֱ" ע"ש ר’ ששכר ב דִ י יוהנס זצ"לֹ

050-5708566 9963024 בקֱ. ארבע השאלֹת עריסות חודִשים 6-0 לֹתינוקֱ מגילֹ לֹלֹא עלֹות!

| 9.12.2022 | טו’ כסלֹו תשפ”ג | 12

ידִע

פרסו

| טו’ כסלֹו תשפ”ג | 9.12.2022 | 13

ידִע

פרסו

| 9.12.2022 | טו’ כסלֹו תשפ”ג | 14

ידִע

פרסו

| טו’ כסלֹו תשפ”ג | 9.12.2022 | 15

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs