פרסומידע - גיליון 1143

מתאב ֹלים ומרכינים ראש ע ֹל פטירתם בטרם עת הי” ִד ש ֹל חיי ֹלי צה” ֹל הגיבורים שחרפו נפשם ע ֹל ֱק ִדושת ה’

ונפ ֹלו מות גיבורים בהגנת העם והארץ באסון ה ֱקשה בעזה במ ֹלחמה במב ֱקשי נפשנו משתתפים בצער המשפחות שאיב ִדו את י ֱקירהם

יהי זכרם ברוך ת נ צ ב ה

תושבי האזור וכ ֹל עם ישרא ֹל

פרסומי ִדע

| 26.1.2024 | טז’ שבט תשפ” ִד | 2

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Annual report maker