פרסומידע - גיליון 1143

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

י ִדע פרסו

ג ֹליון

1143 ֱקריתארבע | גושעציון | אפרת

בס” ִד, יום שישי, ערש” ֱק פר’ בש ֹלח טז’ שבט תשפ” ִד 26.1.2024 | | 2024|

p-meida@zahav.net.il ִדוא" ֹל:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניי ִד:

פ ֱקס:

ט ֹל:

שיבה יכונית "אור מנחם" רית רבע ֱק א י ת יוםפתוח ֹלת ֹלמי ִדים (29/1/24) יום שני, יט’ שבט 10:00 הגעה ֹלישיבה בשעה בתוכנית: סיור בישיבה היכרות עם התוכנית החינוכית וה ֹלימו ִדית מפגש עם צוות הישיבה ות ֹלמי ִדים 15:00 סיום משוער בשעה

חוגציור

שיעור ִדף יומי

שבי ֹל ישרא ֹל

ווטסאפ: 052-8350244

ֱקישור הצטרפות ֹל ֱקבוצת ווטסאפ ש ֱקטה ֹלע ִדכונים ופרסומים

ֱקישור ֹלאתר הישיבה

ֹלבירורים ט ֹל: 02-5452614

סיירת ה ִדף היומי | ’משמר’ שבועי אבות ובנים | מס ֹלו ֹל בית מ ִדרש | עי ִדו ִד מצוינות | פיתוח אישיות אי ִדא ֹליסטית ֹלאהבת התורה העם והארץ | ֱקהי ֹלה משפחתית מס ֹלו ֹל הבוגרים ֹלשי ֹלוב תורה וא ֱק ִדמיה ֹלבוגרים | סיירת שבי ֹל ישרא ֹל | העשרה: מוזי ֱקה, ציור, נגרות, כושר ועו ִד | מגמות: א”י, א ֹל ֱקטרוני ֱקה, ביו ֹלוגיה, ח ֱק ֹלאות

מתאב ֹלים ומרכינים ראש ע ֹל פטירתם בטרם עת הי” ִד ש ֹל חיי ֹלי צה” ֹל הגיבורים שחרפו נפשם ע ֹל ֱק ִדושת ה’

ונפ ֹלו מות גיבורים בהגנת העם והארץ באסון ה ֱקשה בעזה במ ֹלחמה במב ֱקשי נפשנו משתתפים בצער המשפחות שאיב ִדו את י ֱקירהם

יהי זכרם ברוך ת נ צ ב ה

תושבי האזור וכ ֹל עם ישרא ֹל

פרסומי ִדע

| 26.1.2024 | טז’ שבט תשפ” ִד | 2

י ִדע פרסו

| טז’ שבט תשפ” ִד | 26.1.2024 | 3

י ִדע פרסו

| 26.1.2024 | טז’ שבט תשפ” ִד | 4

י ִדע פרסו

| טז’ שבט תשפ” ִד | 26.1.2024 | 5

י ִדע פרסו

י ֹל ִדת בימי המ ֹלחמה, בע ֹלך שוחרר ֹלהפוגה? מ ֹלון יו ֹל ִדות ה ִדסה בייבי

מזמין את משפחות המי ֹלואים ֹלהתארח, ֹלנוח ו ֹלצבור כוחות ֹלי ֹלה חינם ֹלמ ֹלווה כו ֹל ֹל ֹלינה וארוחת בו ֱקר 150 או הנחהש ֹל &

המ ֹלון כשר ֹלמה ִדרין

בהשגחת הרבנות הראשית ירוש ֹלים המטבח כשר ֹלמה ִדרין בהשגחת ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

15.3.24 בתו ֱקףע ִד | ֹלאכו ֹל ֹלשבת | ֹלי ֹלות בתש ֹלום 2 בהזמנת

הת ֱקשרו ֹלהזמין מ ֱקום עו ִד היום, בפ ֱקו ִדה 02-5608546

תו ִדה שאתם שומרים ע ֹלינו, נשמח ֹלשמור ֱקצת ע ֹליכם

ח ִדר מפואר ומפנ ֱק אווירה מתאימה בשבת ה ִדרכה צמו ִדה

שעותביממה 24 ֱק שירותי תינו ייה פי ֱקוח רפואי צמו ִד ש ֹל ביה”ח ה ִדסה מגוון ס ִדנאות ופעי ֹלות העשרה ֹליו ֹל ִדת הס ִדרים עם כ ֹל ֱקופות החו ֹלים

ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

| 26.1.2024 | טז’ שבט תשפ” ִד | 6

י ִדע פרסו

עברנו ֹלמג ִד ֹלעוז ניתן ֹלהשיג

הכ ֹל ֹלפרגו ֹלה בהרכבה עצמית

ג ִדר הסתרה ח ֹל ֱקית

ג ִדר הסתרה מ ֹלאה

סגירת חורף

כנסו ֹלאתר ש ֹלנו

ניתן ֹלש ֹלם בכרטיס אשראי בתש ֹלומים ֹל ֹלא ריבית או בהמחאות

| טז’ שבט תשפ” ִד | 26.1.2024 | 7

י ִדע פרסו

| 26.1.2024 | טז’ שבט תשפ” ִד | 8

י ִדע פרסו

| טז’ שבט תשפ” ִד | 26.1.2024 | 9

י ִדע פרסו

| 26.1.2024 | טז’ שבט תשפ” ִד | 10

י ִדע פרסו

ֹלחברת ש.א.ג ו ֹלו ֹל ִדרושים עוב ִדים ֹלשירות ה ֹל ֱקוחות ש ֹל החברה בע ֹלי י ִדיים "טובות" חוש טכני ותו ִדעת שירות ע ִדיפות ֹלבע ֹלי י ִדע כ ֹל ֹלי בתי ֱקונים העבו ִדה ֹלטווח ארוך

שכר טוב ֹלמתאימים

| טז’ שבט תשפ” ִד | 26.1.2024 | 11

י ִדע פרסו

ֹלוח

י ִדע פרסו

ִדירות

שונות

משכנתאות חכמות

ֹלמכירה בזית

ֹלמכירה באפרת, בתאנה ח ִדרים 6 ' ֱקוטג משופץ מהיסו ִד 054-5516130 נכסים VIP משכנתא עושים ר ֱק עם המומחים ש ֹל הבית 050-7123214 052-8412127

הוב ֹלות עי ִדו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירו ֱק והרכבת ארונות 050-5311126 ִדו ִד הג ֹליון השבועי פרסומי ִדע במיי ֹל ֹלפני כו ֹלם ֹל ֱקב ֹלת המה ִדורה ה ִדיגט ֹלית 054-4709373 שֹלח ווטסאפ

& 2,450,000

ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 3.5 ֹל ֹלאמע ֹלית 2 ח ִד’ ֱקומה 5

& 2,590,000

& 4,700,000 & 4,990,000

מר 200 ’ ח ִד 8 ֱקוטג ח ִד’ 10 מר 300 ֱקוטג . ב ִדגן ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 5

ֹלמכירה ב ִד ֱק ֹל, באפרת ִדירת גן חביבה ח ִדרים 3.5 עם גינה ענ ֱקית

& 2,750,000

& 2,590,000

ח ִד’ 4 ִדירתגן

.ברימון מר’ 210 ח ִד 7.5 ִדו משפחתי מפואר גינהענ ֱקית & 4,700,000 . .בא ֹלון שבות חִד’ ֹלֹלאמעֹלית 7 ִדופ ֹל ֱקס & 2,650,000 מ”ר 150 ’ ח ִד 5 ִדירת & 2,350,000

מכוניות

באזורש ֱקט 2,100,000 &

נ ִד ֹל”ן ֹלמגורים ניהו ֹל נכסים ֹלמש ֱקיעים

ניסאןטי ִדה ֹלמכירה , י ִד שניה, 2010 שנת & 9,500 , מצבטוב 054-2231324 : ט ֹל

ֹלפרטים ותיאום פגישה 054-4882194

055-66-17-031 א ֹלה רוזובס ֱקי

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

? רוצים ֹלסגור את ח ִדר הממ” ִד אב ֹל ה ִד ֹלת כב ִדה ורועשת?! . היום כבר כו ֹלם מוסיפים ִד ֹלת עץ פנימית ֹלממ” ִד! ? כֹלטריֱקהשֹלהִדֹלת מזעזעת את כ ֹל הבית?

אי ֹלן נ ִד ֹל”ן ומשכנתאות

www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

שיוו ֱק מ ֱקומי ארצי ו ֹלתושבי חו” ֹל

רוצים ֹלחסוך &&& במשכנתא? ֹלרכישת נכס הור ִדת החזר | חו ִדשי משכנתא הפוכה | 050-4910604 אי ֹלן

ֱק ֹל פר ֱקטי ש ֱקט ונוח | | ב ֹלי ֹלה ֱקטין את הפתח

עבו ִדה עברית

ִד ֹלתות איכותיות בהת ֱקנה מ ֱקצועית מתאים גם ֹלמש ֱקופים ֹל ֹלאהכנה מחיר שווה ֹלכ ֹל כיס

www.dlatotpnim.co.il/mamad

ֹל ִד ֹלת ח ִדשה מש ֹלכם ו ֹלפרטים נוספים 054-9980518 הת ֱקשרו עכשיו או ש ֹלחו ווטסאפ

| 26.1.2024 | טז’ שבט תשפ” ִד | 12

י ִדע פרסו

גושעציון 3 ֹל ֱק ֹליבר ביה”ס ֹלאבטחה ו ֹלחימה בטרור

ִדרוש/ה איש/ת שיוו ֱק ומכירות

ִדרישות התפ ֱקי ִד:

אנג ֹלית ברמה גבוהה - חובה בע ֹלי ראש ג ִדו ֹל יצירתיות ויוזמה י ִדע והבנה ברשתות חברתיות, אתרי אינטרנט ותוכנות עריכה נסיון במכירות

ֱקו”ח ֹל ִדוא” ֹל: yael@caliber-3.com

| טז’ שבט תשפ” ִד | 26.1.2024 | 13

י ִדע פרסו

| 26.1.2024 | טז’ שבט תשפ” ִד | 14

י ִדע פרסו

| טז’ שבט תשפ” ִד | 26.1.2024 | 15

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Annual report maker