פרסומידע - גיליון 1143

ֹלחברת ש.א.ג ו ֹלו ֹל ִדרושים עוב ִדים ֹלשירות ה ֹל ֱקוחות ש ֹל החברה בע ֹלי י ִדיים "טובות" חוש טכני ותו ִדעת שירות ע ִדיפות ֹלבע ֹלי י ִדע כ ֹל ֹלי בתי ֱקונים העבו ִדה ֹלטווח ארוך

שכר טוב ֹלמתאימים

| טז’ שבט תשפ” ִד | 26.1.2024 | 11

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Annual report maker