פרסומידע - גיליון 1143

ֹלוח

י ִדע פרסו

ִדירות

שונות

משכנתאות חכמות

ֹלמכירה בזית

ֹלמכירה באפרת, בתאנה ח ִדרים 6 ' ֱקוטג משופץ מהיסו ִד 054-5516130 נכסים VIP משכנתא עושים ר ֱק עם המומחים ש ֹל הבית 050-7123214 052-8412127

הוב ֹלות עי ִדו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירו ֱק והרכבת ארונות 050-5311126 ִדו ִד הג ֹליון השבועי פרסומי ִדע במיי ֹל ֹלפני כו ֹלם ֹל ֱקב ֹלת המה ִדורה ה ִדיגט ֹלית 054-4709373 שֹלח ווטסאפ

& 2,450,000

ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 3.5 ֹל ֹלאמע ֹלית 2 ח ִד’ ֱקומה 5

& 2,590,000

& 4,700,000 & 4,990,000

מר 200 ’ ח ִד 8 ֱקוטג ח ִד’ 10 מר 300 ֱקוטג . ב ִדגן ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 5

ֹלמכירה ב ִד ֱק ֹל, באפרת ִדירת גן חביבה ח ִדרים 3.5 עם גינה ענ ֱקית

& 2,750,000

& 2,590,000

ח ִד’ 4 ִדירתגן

.ברימון מר’ 210 ח ִד 7.5 ִדו משפחתי מפואר גינהענ ֱקית & 4,700,000 . .בא ֹלון שבות חִד’ ֹלֹלאמעֹלית 7 ִדופ ֹל ֱקס & 2,650,000 מ”ר 150 ’ ח ִד 5 ִדירת & 2,350,000

מכוניות

באזורש ֱקט 2,100,000 &

נ ִד ֹל”ן ֹלמגורים ניהו ֹל נכסים ֹלמש ֱקיעים

ניסאןטי ִדה ֹלמכירה , י ִד שניה, 2010 שנת & 9,500 , מצבטוב 054-2231324 : ט ֹל

ֹלפרטים ותיאום פגישה 054-4882194

055-66-17-031 א ֹלה רוזובס ֱקי

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

? רוצים ֹלסגור את ח ִדר הממ” ִד אב ֹל ה ִד ֹלת כב ִדה ורועשת?! . היום כבר כו ֹלם מוסיפים ִד ֹלת עץ פנימית ֹלממ” ִד! ? כֹלטריֱקהשֹלהִדֹלת מזעזעת את כ ֹל הבית?

אי ֹלן נ ִד ֹל”ן ומשכנתאות

www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

שיוו ֱק מ ֱקומי ארצי ו ֹלתושבי חו” ֹל

רוצים ֹלחסוך &&& במשכנתא? ֹלרכישת נכס הור ִדת החזר | חו ִדשי משכנתא הפוכה | 050-4910604 אי ֹלן

ֱק ֹל פר ֱקטי ש ֱקט ונוח | | ב ֹלי ֹלה ֱקטין את הפתח

עבו ִדה עברית

ִד ֹלתות איכותיות בהת ֱקנה מ ֱקצועית מתאים גם ֹלמש ֱקופים ֹל ֹלאהכנה מחיר שווה ֹלכ ֹל כיס

www.dlatotpnim.co.il/mamad

ֹל ִד ֹלת ח ִדשה מש ֹלכם ו ֹלפרטים נוספים 054-9980518 הת ֱקשרו עכשיו או ש ֹלחו ווטסאפ

| 26.1.2024 | טז’ שבט תשפ” ִד | 12

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Annual report maker