פרסומידע - גיליון 1150

י ֹל ִדת בימי המ ֹלחמה, בע ֹלך שוחרר ֹלהפוגה? מ ֹלון יו ֹל ִדות ה ִדסה בייבי

מזמין את משפחות המי ֹלואים ֹלהתארח, ֹלנוח ו ֹלצבור כוחות ֹלי ֹלה חינם ֹלמ ֹלווה כו ֹל ֹל ֹלינה וארוחת בו ֱקר 150 או הנחהש ֹל &

המ ֹלון כשר ֹלמה ִדרין

בהשגחת הרבנות הראשית ירוש ֹלים המטבח כשר ֹלמה ִדרין בהשגחת ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

15.3.24 בתו ֱקףע ִד | ֹלאכו ֹל ֹלשבת | ֹלי ֹלות בתש ֹלום 2 בהזמנת

הת ֱקשרו ֹלהזמין מ ֱקום עו ִד היום, בפ ֱקו ִדה 02-5608546

תו ִדה שאתם שומרים ע ֹלינו, נשמח ֹלשמור ֱקצת ע ֹליכם

ח ִדר מפואר ומפנ ֱק אווירה מתאימה בשבת ה ִדרכה צמו ִדה

שעותביממה 24 ֱק שירותי תינו ייה פי ֱקוח רפואי צמו ִד ש ֹל ביה”ח ה ִדסה מגוון ס ִדנאות ופעי ֹלות העשרה ֹליו ֹל ִדת הס ִדרים עם כ ֹל ֱקופות החו ֹלים

ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

| יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 22.3.2024 | 11

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software