פרסומידע - גיליון 1150

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

י ִדע פרסו

ג ֹליון

1150 ֱקריתארבע | גושעציון | אפרת

בס” ִד, יום שישי, ערש” ֱק פר’ וי ֱקרא יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד 22.3.2024 | |

p-meida@zahav.net.il ִדוא" ֹל:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניי ִד:

פ ֱקס:

ט ֹל:

ִדרושים

ֹלישובת ֱקוע

מנה ֹל מח ֹל ֱקת שפ”ע מ”מ ִדרישות התפ ֱקי ִד: ראש ג ִדו ֹל בע ֹל נש ֱק ע ִדיפות ֹלחשמ ֹלאי 100% : הי ֱקף משרה

053-7714909

ֱקו”ח:

pnim@tekoa.co.il

מצי ֹל מצי ֹלה ס ִדרנים מפעי ֹל בריכה עוב ִד ֱקופה תעו ִדות בתו ֱקף חובה אווירה מיוח ִדת תנאים טובים ֹלמתאימים ֹלבריכת ת ֱקוע

ֹלפרטים, אתי מ ֹלכא ט ֹל: 053-7714909

ר ֱק פניות מתאימות יענו

| 22.3.2024 | יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 2

י ִדע פרסו

| יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 22.3.2024 | 3

י ִדע פרסו

| 22.3.2024 | יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 4

י ִדע פרסו

| יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 22.3.2024 | 5

י ִדע פרסו

| 22.3.2024 | יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 6

י ִדע פרסו

עברנו ֹלמג ִד ֹלעוז ניתן ֹלהשיג

הכ ֹל ֹלפרגו ֹלה בהרכבה עצמית

ג ִדר הסתרה ח ֹל ֱקית

ג ִדר הסתרה מ ֹלאה

סגירת חורף

מחסן עצים

פ ֹלט ֹל ֱקמינים ומעשנות תוצרתהארץ

מאורן איכותי

וגם כשרה ֹלסוכות! ר ֱקאצ ֹלנו פרגו ֹלה אטומה ֹלגשם 2000 ֹלתושבי הגוש ב ֱקניה מע ֹל & הוב ֹלות חינם

כנסו ֹלאתר ש ֹלנו

ניתן ֹלש ֹלם בכרטיס אשראי בתש ֹלומים ֹל ֹלא ריבית או בהמחאות

ִדרושים עוב ִדים

| יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 22.3.2024 | 7

י ִדע פרסו

| 22.3.2024 | יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 8

י ִדע פרסו

| יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 22.3.2024 | 9

י ִדע פרסו

| 22.3.2024 | יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 10

י ִדע פרסו

י ֹל ִדת בימי המ ֹלחמה, בע ֹלך שוחרר ֹלהפוגה? מ ֹלון יו ֹל ִדות ה ִדסה בייבי

מזמין את משפחות המי ֹלואים ֹלהתארח, ֹלנוח ו ֹלצבור כוחות ֹלי ֹלה חינם ֹלמ ֹלווה כו ֹל ֹל ֹלינה וארוחת בו ֱקר 150 או הנחהש ֹל &

המ ֹלון כשר ֹלמה ִדרין

בהשגחת הרבנות הראשית ירוש ֹלים המטבח כשר ֹלמה ִדרין בהשגחת ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

15.3.24 בתו ֱקףע ִד | ֹלאכו ֹל ֹלשבת | ֹלי ֹלות בתש ֹלום 2 בהזמנת

הת ֱקשרו ֹלהזמין מ ֱקום עו ִד היום, בפ ֱקו ִדה 02-5608546

תו ִדה שאתם שומרים ע ֹלינו, נשמח ֹלשמור ֱקצת ע ֹליכם

ח ִדר מפואר ומפנ ֱק אווירה מתאימה בשבת ה ִדרכה צמו ִדה

שעותביממה 24 ֱק שירותי תינו ייה פי ֱקוח רפואי צמו ִד ש ֹל ביה”ח ה ִדסה מגוון ס ִדנאות ופעי ֹלות העשרה ֹליו ֹל ִדת הס ִדרים עם כ ֹל ֱקופות החו ֹלים

ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

| יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 22.3.2024 | 11

י ִדע פרסו

ֹלוח

י ִדע פרסו

ֹלמכירה באפרת, בתאנה ח ִדרים 6 ' ֱקוטג משופץ מהיסו ִד 054-5516130 נכסים VIP ֹלהשכרה ב ֱקרית ארבע ח ִד' מתוחז ֱקת 4 ִדירת ִדו"ש ובוי ֹלר, יונ ֱקרס ֹלחימום מים ו ֹלהס ֱקה, פ ֹל ִד ֹלת, סורגים, ֱקומה ראשונה 27 מ ִדרגות(, בנין 10) ֹלחו ִדש 2,500 ר ֱק & 050-6738653 שושנה

ִדירות

שונות

ֹלמכירה בזית

הוב ֹלות עי ִדו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירו ֱק והרכבת ארונות 050-5311126 ִדו ִד הג ֹליון השבועי פרסומי ִדע במיי ֹל ֹלפני כו ֹלם ֹל ֱקב ֹלת המה ִדורה ה ִדיגט ֹלית 054-4709373 שֹלח ווטסאפ

& 2,450,000

ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 3.5 ֹל ֹלאמע ֹלית 2 ח ִד’ ֱקומה 5

& 2,590,000

& 4,700,000 & 4,990,000

מר 200 ’ ח ִד 8 ֱקוטג ח ִד’ 10 מר 300 ֱקוטג . ב ִדגן ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 5

ֹלמכירה ב ִד ֱק ֹל, באפרת ִדירת גן חביבה ח ִדרים 3.5 עם גינה ענ ֱקית

& 2,750,000

& 2,590,000

ח ִד’ 4 ִדירתגן

.ברימון מר’ 210 ח ִד 7.5 ִדו משפחתי מפואר גינהענ ֱקית & 4,700,000 . .בא ֹלון שבות חִד’ ֹלֹלאמעֹלית 7 ִדופ ֹל ֱקס & 2,650,000 מ”ר 150 ’ ח ִד 5 ִדירת & 2,350,000

מכוניות

באזורש ֱקט 2,100,000 &

משכנתאות חכמות

משכנתא עושים ר ֱק עם המומחים ש ֹל הבית 050-7123214 052-8412127

ניסאןטי ִדה ֹלמכירה , י ִד שניה, 2010 שנת & 9,500 , מצבטוב 054-2231324 : ט ֹל

ֹלפרטים ותיאום פגישה 054-4882194

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

אי ֹלן נ ִד ֹל”ן ומשכנתאות

www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

שיוו ֱק מ ֱקומי ארצי ו ֹלתושבי חו” ֹל

רוצים ֹלחסוך &&& במשכנתא? ֹלרכישת נכס הור ִדת החזר | חו ִדשי משכנתא הפוכה | 050-4910604 אי ֹלן

| 22.3.2024 | יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 12

י ִדע פרסו

1/24 מכרז פומבי

ֹלמועצה מ ֱקומית אפרת ִדרוש/ה עוב ִד/ת סוציא ֹלי/ת ֹלפי חו ֱק סע ִד-ס ִדרי ִדין ועוב ִד/ת סוציא ֹלי/ת מרכז ֱקשר

סביבת | | תחושת סיפו ֱק שכרהוגן ניתן ֹלהש ֹלים ֹלמשרה | עבו ִדה תומכת מ ֹלאה בשי ֹלוב עם ישוב נוסף

ֹלמי ִדע נוסף והגשת מועמ ִדות באתר המועצה: www.efrat.muni.il

ֹלפרץ הבית ֹל ֱקב ֹלן ביתר עי ֹלית ִדרושים עוב ִדים ֹלמגוון משרות העבו ִדה בימים א’-ה’ בין השעות , בימי שישי במשמרות 17:00 ע ִד 7:00 שכר גבוה ֹלמתאימים אינסט ֹלטור ֹליעוץ וניהו ֹל מח ֹל ֱקה מנה ֹל מגרש תותח עוב ִדי מגרש/מ ֹלגזנים

ֹלפרטים נוספים והגשת מועמ ִדות 055-5669289

| יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 22.3.2024 | 13

י ִדע פרסו

| 22.3.2024 | יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 14

י ִדע פרסו

| יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 22.3.2024 | 15

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software