פרסומידע - גיליון 1150

1/24 מכרז פומבי

ֹלמועצה מ ֱקומית אפרת ִדרוש/ה עוב ִד/ת סוציא ֹלי/ת ֹלפי חו ֱק סע ִד-ס ִדרי ִדין ועוב ִד/ת סוציא ֹלי/ת מרכז ֱקשר

סביבת | | תחושת סיפו ֱק שכרהוגן ניתן ֹלהש ֹלים ֹלמשרה | עבו ִדה תומכת מ ֹלאה בשי ֹלוב עם ישוב נוסף

ֹלמי ִדע נוסף והגשת מועמ ִדות באתר המועצה: www.efrat.muni.il

ֹלפרץ הבית ֹל ֱקב ֹלן ביתר עי ֹלית ִדרושים עוב ִדים ֹלמגוון משרות העבו ִדה בימים א’-ה’ בין השעות , בימי שישי במשמרות 17:00 ע ִד 7:00 שכר גבוה ֹלמתאימים אינסט ֹלטור ֹליעוץ וניהו ֹל מח ֹל ֱקה מנה ֹל מגרש תותח עוב ִדי מגרש/מ ֹלגזנים

ֹלפרטים נוספים והגשת מועמ ִדות 055-5669289

| יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 22.3.2024 | 13

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software