פרסומידע - גיליון 1150

ִדרושים

ֹלישובת ֱקוע

מנה ֹל מח ֹל ֱקת שפ”ע מ”מ ִדרישות התפ ֱקי ִד: ראש ג ִדו ֹל בע ֹל נש ֱק ע ִדיפות ֹלחשמ ֹלאי 100% : הי ֱקף משרה

053-7714909

ֱקו”ח:

pnim@tekoa.co.il

מצי ֹל מצי ֹלה ס ִדרנים מפעי ֹל בריכה עוב ִד ֱקופה תעו ִדות בתו ֱקף חובה אווירה מיוח ִדת תנאים טובים ֹלמתאימים ֹלבריכת ת ֱקוע

ֹלפרטים, אתי מ ֹלכא ט ֹל: 053-7714909

ר ֱק פניות מתאימות יענו

| 22.3.2024 | יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 2

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software