פרסומידע - גיליון 1150

עברנו ֹלמג ִד ֹלעוז ניתן ֹלהשיג

הכ ֹל ֹלפרגו ֹלה בהרכבה עצמית

ג ִדר הסתרה ח ֹל ֱקית

ג ִדר הסתרה מ ֹלאה

סגירת חורף

מחסן עצים

פ ֹלט ֹל ֱקמינים ומעשנות תוצרתהארץ

מאורן איכותי

וגם כשרה ֹלסוכות! ר ֱקאצ ֹלנו פרגו ֹלה אטומה ֹלגשם 2000 ֹלתושבי הגוש ב ֱקניה מע ֹל & הוב ֹלות חינם

כנסו ֹלאתר ש ֹלנו

ניתן ֹלש ֹלם בכרטיס אשראי בתש ֹלומים ֹל ֹלא ריבית או בהמחאות

ִדרושים עוב ִדים

| יב’ א ִדר ב’ תשפ” ִד | 22.3.2024 | 7

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software