פרסומידע - גיליון 1154

ֹלוח

י ִדע פרסו

ִדירות

שונות

ֹלמכירה בזית

הוב ֹלות עי ִדו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירו ֱק והרכבת ארונות 050-5311126 ִדו ִד הג ֹליון השבועי פרסומי ִדע במיי ֹל ֹלפני כו ֹלם ֹל ֱקב ֹלת המה ִדורה ה ִדיגט ֹלית 054-4709373 שֹלח ווטסאפ

ֹלמכירה בא ֹלו"ש בשכ' ח ִד', מוארת 4 , הוותי ֱקה ֱק"ג, מזגנים, ס ֹלון ג ִדו ֹל 054-2242075 ֹלמכירה באפרת, בתאנה ח ִדרים 6 ' ֱקוטג משופץ מהיסו ִד 054-5516130 נכסים VIP ֹלהשכרה ב ֱקרית ארבע ח ִד' מתוחז ֱקת 4 ִדירת ִדו"ש ובוי ֹלר, יונ ֱקרס ֹלחימום מים ו ֹלהס ֱקה, פ ֹל ִד ֹלת, סורגים, ֱקומה ראשונה 29 מ ִדרגות(, בנין 10) ֹלחו ִדש 2,500 ר ֱק & 050-6738953 שושנה

ֹלמכירה באפרת

& 2,450,000

ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 3.5 ֹל ֹלאמע ֹלית 2 ח ִד’ ֱקומה 5

& 2,590,000

& 4,700,000 & 4,990,000

מר 200 ’ ח ִד 8 ֱקוטג ח ִד’ 10 מר 300 ֱקוטג . ב ִדגן ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 5

בתאנה ח ִדש בשו ֱק! מ’ 240 בית צומ ִד ֱקר ֱקע ברימון ֱקוטג’ טורי ח ִדרים 6 , ֱקומות 3 ב ִד ֱק ֹל, ִדירת גן, ֱקטן( 1) ח ִדרים 4 ב ִדגן ִדירת גן ח ִדרים נוף מהמם! 4 ֹלפרטים ותיאום פגישה 054-4882194 בתים יפים בכ ֹל מיני ג ִד ֹלים

& 2,750,000

& 2,590,000

ח ִד’ 4 ִדירתגן

.ברימון מר’ 210 ח ִד 7.5 ִדו משפחתי מפואר גינהענ ֱקית & 4,700,000 . .בא ֹלון שבות חִד’ ֹלֹלאמעֹלית 7 ִדופ ֹל ֱקס & 2,650,000 מ”ר 150 ’ ח ִד 5 ִדירת & 2,350,000

מכוניות

פ ֹלאג-אין ֹלמכירה , י ִד ראשונה 2022 שנת MG

www.angelrealty.co.il

באחריות!! כח ִדש! 054-4709555 : ט ֹל

052-4588716 גבי

אי ֹלן נ ִד ֹל”ן ומשכנתאות

www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

שיוו ֱק מ ֱקומי ארצי ו ֹלתושבי חו” ֹל

רוצים ֹלחסוך &&& במשכנתא? ֹלרכישת נכס הור ִדת החזר | חו ִדשי משכנתא הפוכה | 050-4910604 אי ֹלן

| 10.5.2024 | ב’ אייר תשפ” ִד | 12

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs