פרסומידע - גיליון 1154

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

י ִדע פרסו 2024 ג ֹליון עצמאות

ג ֹליון

1154

ֱקריתארבע | גושעציון | אפרת

בס” ִד, יום שישי, ערש” ֱק פר’ ֱק ִדושים ב’ אייר תשפ” ִד 10.5.2024 | |

p-meida@zahav.net.il ִדוא" ֹל:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניי ִד:

פ ֱקס:

ט ֹל:

| 10.5.2024 | ב’ אייר תשפ” ִד | 2

י ִדע פרסו

| ב’ אייר תשפ” ִד | 10.5.2024 | 3

י ִדע פרסו

| 10.5.2024 | ב’ אייר תשפ” ִד | 4

י ִדע פרסו

| ב’ אייר תשפ” ִד | 10.5.2024 | 5

י ִדע פרסו

הת ֱקשרו ֹלהזמין מ ֱקום עו ִד היום 02-5608546

המ ֹלון כשר ֹלמה ִדרין

בהשגחת הרבנות הראשית ירוש ֹלים המטבח כשר ֹלמה ִדרין בהשגחת ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

ח ִדר מפואר ומפנ ֱק אווירה מתאימה בשבת ה ִדרכה צמו ִדה

שעותביממה 24 ֱק שירותי תינו ייה פי ֱקוח רפואי צמו ִד ש ֹל ביה”ח ה ִדסה מגוון ס ִדנאות ופעי ֹלות העשרה ֹליו ֹל ִדת הס ִדרים עם כ ֹל ֱקופות החו ֹלים

ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

| 10.5.2024 | ב’ אייר תשפ” ִד | 6

י ִדע פרסו

| ב’ אייר תשפ” ִד | 10.5.2024 | 7

י ִדע פרסו

| 10.5.2024 | ב’ אייר תשפ” ִד | 8

י ִדע פרסו

| ב’ אייר תשפ” ִד | 10.5.2024 | 9

י ִדע פרסו

| 10.5.2024 | ב’ אייר תשפ” ִד | 10

י ִדע פרסו

תי ֱקוני ניאגרות ֹל ֹלא שבירת ֱקירות ו ֹל ֹלא גרימת נז ֱק. < שיפוץ ושי ֱקום מיכ ֹלי ה ִדחה מכ ֹל החברות. < זמין ומי ִדי(. מ ֹלאי ח ֹל ֱקים ֹלניאגרות < סמויות )במ ֹלאי כרמיא ֹל שירותי אינסט ֹלציה ושיפוצים תי ֱקון ניאגרות סמויות וג ֹלויות

ג’בריט

חרסה

שירותי אינסט ֹלציה מכ ֹל הסוגים < ת ֱקון פיצוצי צנרת מכ ֹל הסוגים <

צ ֹלם! ושמור ֹלשעתהצורך

פ ֹלסאון

סניט

)סמארט-כב ֹל( פתיחת סתימות במכונה < ייחו ִדית (33953 עבו ִדות שיפוצים ברמה גבוהה ) ֱקב ֹלן רשום < הפע ֹלת ִדו ִדי שמש וחשמ ֹל כו ֹל ֹל תי ֱקונים. <

גרואה

ויסה

אחריות מ ֹלאה ע ֹל כ ֹל סוגי העבו ִדות בהנה ֹלת כרמיא ֹל | כו ֹל ֹל המ ֹלצות ו ֹל ֱקוחות מרוצים בשפע

carmielsoffer11@gmail.com

02-6761265 / 050-5617779

בב ֱקשה ֹלא בשבת - אפשרי במוצ”ש

ניתן ֹלתאם תי ֱקונים בשעות אחה”צ

| ב’ אייר תשפ” ִד | 10.5.2024 | 11

י ִדע פרסו

ֹלוח

י ִדע פרסו

ִדירות

שונות

ֹלמכירה בזית

הוב ֹלות עי ִדו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירו ֱק והרכבת ארונות 050-5311126 ִדו ִד הג ֹליון השבועי פרסומי ִדע במיי ֹל ֹלפני כו ֹלם ֹל ֱקב ֹלת המה ִדורה ה ִדיגט ֹלית 054-4709373 שֹלח ווטסאפ

ֹלמכירה בא ֹלו"ש בשכ' ח ִד', מוארת 4 , הוותי ֱקה ֱק"ג, מזגנים, ס ֹלון ג ִדו ֹל 054-2242075 ֹלמכירה באפרת, בתאנה ח ִדרים 6 ' ֱקוטג משופץ מהיסו ִד 054-5516130 נכסים VIP ֹלהשכרה ב ֱקרית ארבע ח ִד' מתוחז ֱקת 4 ִדירת ִדו"ש ובוי ֹלר, יונ ֱקרס ֹלחימום מים ו ֹלהס ֱקה, פ ֹל ִד ֹלת, סורגים, ֱקומה ראשונה 29 מ ִדרגות(, בנין 10) ֹלחו ִדש 2,500 ר ֱק & 050-6738953 שושנה

ֹלמכירה באפרת

& 2,450,000

ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 3.5 ֹל ֹלאמע ֹלית 2 ח ִד’ ֱקומה 5

& 2,590,000

& 4,700,000 & 4,990,000

מר 200 ’ ח ִד 8 ֱקוטג ח ִד’ 10 מר 300 ֱקוטג . ב ִדגן ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 5

בתאנה ח ִדש בשו ֱק! מ’ 240 בית צומ ִד ֱקר ֱקע ברימון ֱקוטג’ טורי ח ִדרים 6 , ֱקומות 3 ב ִד ֱק ֹל, ִדירת גן, ֱקטן( 1) ח ִדרים 4 ב ִדגן ִדירת גן ח ִדרים נוף מהמם! 4 ֹלפרטים ותיאום פגישה 054-4882194 בתים יפים בכ ֹל מיני ג ִד ֹלים

& 2,750,000

& 2,590,000

ח ִד’ 4 ִדירתגן

.ברימון מר’ 210 ח ִד 7.5 ִדו משפחתי מפואר גינהענ ֱקית & 4,700,000 . .בא ֹלון שבות חִד’ ֹלֹלאמעֹלית 7 ִדופ ֹל ֱקס & 2,650,000 מ”ר 150 ’ ח ִד 5 ִדירת & 2,350,000

מכוניות

פ ֹלאג-אין ֹלמכירה , י ִד ראשונה 2022 שנת MG

www.angelrealty.co.il

באחריות!! כח ִדש! 054-4709555 : ט ֹל

052-4588716 גבי

אי ֹלן נ ִד ֹל”ן ומשכנתאות

www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

שיוו ֱק מ ֱקומי ארצי ו ֹלתושבי חו” ֹל

רוצים ֹלחסוך &&& במשכנתא? ֹלרכישת נכס הור ִדת החזר | חו ִדשי משכנתא הפוכה | 050-4910604 אי ֹלן

| 10.5.2024 | ב’ אייר תשפ” ִד | 12

י ִדע פרסו

ֹלמועצה מ ֱקומית אפרת ִדרושים/ות מהנ ִדס/ת הרשות המ ֱקומית 2/24 ’ מכרז פומבי מס מנה ֹל/ת יחי ִדה ֹלפיתוח כ ֹלכ ֹלי ומיצוי משאבים ברשות 4/24 ’ מכרז פומבי מס

עוב ִד/ת סוציא ֹלי/ת ֹלתחום נוער והתמכרויות

מ”מ עו”ס/ית ֹלתחום צרכים מיוח ִדים

ֹלמי ִדע נוסף והגשת מועמ ִדות בעמו ִד ה ִדרושים באתר המועצה: www.efrat.muni.il

| ב’ אייר תשפ” ִד | 10.5.2024 | 13

י ִדע פרסו

| 10.5.2024 | ב’ אייר תשפ” ִד | 14

י ִדע פרסו

| ב’ אייר תשפ” ִד | 10.5.2024 | 15

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs