פרסומידע - גיליון 1154

ֹלמועצה מ ֱקומית אפרת ִדרושים/ות מהנ ִדס/ת הרשות המ ֱקומית 2/24 ’ מכרז פומבי מס מנה ֹל/ת יחי ִדה ֹלפיתוח כ ֹלכ ֹלי ומיצוי משאבים ברשות 4/24 ’ מכרז פומבי מס

עוב ִד/ת סוציא ֹלי/ת ֹלתחום נוער והתמכרויות

מ”מ עו”ס/ית ֹלתחום צרכים מיוח ִדים

ֹלמי ִדע נוסף והגשת מועמ ִדות בעמו ִד ה ִדרושים באתר המועצה: www.efrat.muni.il

| ב’ אייר תשפ” ִד | 10.5.2024 | 13

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs