פרסומידע 824

בס”דִ

כשר

במעדִני צדִקֱיהו אפרת

מבצעי חורף מיוחדִים

באגט עם נקֱניקֱ & 25

פאלֹפלֹ & 15

ארוחת צהרים & 35

טוסט נקֱניקֱ & 25

ניתן לֹהזמין קֱיטרינג לֹאירועים לֹמביא מודִעה זו כוס מיץ מתנה!

מרכז מסחרי תאנה אפרת-מפלֹס עלֹיון )לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( טלֹפון לֹהזמנות: 02-5027782 050-2052105 : איציקֱ

Made with