פרסומידע 824

ידִע

לֹוח פרסו

לֹלֹימודִי בוקֱר 8:00-13:00 בשעות לֹגילֹאי כתות ב’-דִ’ באזור קֱרית ארבע מורה פרטית עם תעודִת הוראה לֹחברת בניה מסורתית דִרושים עובדִים נמרצים לֹתווך ארוך, שכר הולֹם 055-6662115 דִרושים עובדִים שלֹיחים '' באפרת '' לֹ פילֹי פיצה רשיון לֹאופנוע חובה תנאים טובים לֹמתאימים 050-9505023 : טלֹ 050-8761877 050-5852759

בעיו נמצא באוטובוס ''כ מאפרת לֹי-ם 167 קֱו שקֱית שחורה עם בגדִ 058-5504205 באזור קֱרית ארבע חרסינה אבדִ לֹפני שחור mp 4 כשבועיים 050-5912708 מעילֹ קֱולֹמביה אבלֹ שחור Cwind block המוצא מתבקֱש לֹהתקֱשר תודִה 050-6274638 מסרקֱת ומאפרת מקֱצועית בוגרת בי''ס רוית אסף, בזית באפרת 050-2212714 הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, צבע ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ: אבידִות

לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹהשכרה באלֹעזר קֱטן(, מרפסת, 1) ' חדִ 3 מיידִי 2,000 , מיזוג & 050-7503833 חדִ', 3 , לֹהשכרה באפרת גדִולֹה, לֹלֹא מדִרגות 054-5581584 1/12- מ 054-6215730

דִירות

לֹמכירה בזית &1,650,000 ! חדִ’, מקֱבלֹן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג &3,800,000 , יחידִה + מ”ר 350 דִופלֹקֱס בדִקֱלֹ &1,100,000 ,’ חדִ 3 , דִירת גן 1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה &

לֹמכירה

בלֹעדִי! בית ענקֱ בדִקֱלֹ! בית ענקֱ, קֱומת סלֹון ומטבח, חדִר משרדִ, + יח’ הורים + חדִרי שינה 4 , : לֹובי 2 קֱומה ושטח שרות גדִולֹ, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית עם חלֹון

בלֹעדִי

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון לֹהשכרה באפרת חדִרים, בשכ’ הזית, 3 דִירת רח’ מתתיהו הכהן, אזור צעיר &, כניסה בנובמבר 3,200 לֹהשכרה באלֹ''ש לֹידִ חדִ' 2.5 קֱופ''ח מאוחדִת כ. נפרדִת, )לֹא בייסמנט( 052-8416111 לֹהשכרה באפרת, ברימון חדִ', כ. פרטית, 2 דִירת גינה, כניסה מיידִית + 050-5234210

דִרושים

בתאנה חדִ’, לֹלֹא מדִרגות 5.5 דִירת גן 1,770,000 &

לֹמחסן עצים בנוקֱדִים

לֹהשכרה

שונות

דִרושה פקֱידִה לֹמשרה מלֹאה

5,500 חדִ’ בפיטום הקֱטורת 5 & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן חדִ’ לֹלֹא מדִרגות! 4 , דִירת גן בגפן

ידִע בהנה ח ותוכנות '' מחשב, רצוי ידִע בחשבשבת, יכולֹת עבודִה בצוות. קֱו''ח לֹדִוא''לֹ:

מורה בעלֹ תעודִת הוראה נותן

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

שיעורים פרטיים בפיזיקֱה ובמתמטיקֱה לֹתלֹמידִי תיכון. הכנה לֹבחינות בגרות. 054-6418444

kasorla@k-d.co.il

לֹחב' גדִולֹה בגוש עציון

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

דִרוש/ה סוכן/ת חרוץ/ה לֹקֱריירה חדִשה בנדִלֹ''ן 077-4108011 office@ilanrealestate.com לֹרשת מזון ידִועה בגוש עציון, דִרושים: מנהלֹ/ת סניף, מוכרנים עובדִי מטבח / טבחים עדִיפות תינתן לֹחיילֹים משוחררים, תנאים טובים לֹמתאימים 052-6067605 : לֹפרטים 052-8063080 רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav342@yahoo.com נדִרשים תכונות שלֹ דִיוקֱ, שירותיות ואחריות תנאים טובים! דִרוש/ה עובדִ/ת לֹעבודִה במשרדִ במשרה מלֹאה

מ”ר 400 בנוי עלֹ דִונם, יחידִות השכרה 2 נוף מדִהים לֹפרטים: אילֹן נדִלֹ”ן והשקֱעות 077-410-8011 וילֹה באלֹון שבות

לֹמכירה/ לֹהשכרה

www.ilanrealestate.com

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

דִירת גן מטופחת בנווה דִניאלֹ! מפלֹסים, יחידִת הורים, ממ”דִ, מעלֹית שבת, 2 ,’ חדִ 6 גינה, נוף פתוח, אזור שלֹ משפחות צעירות.

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

בניה ושיפוצים

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

050-2052105

israel_b_a@walla.co.il

Made with