פרסומידע 825

לֹוח פרסו

ידִע

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹמכירה/לֹהשכרה ברמת ממרא וילֹה יפיפיה גינה + ' חדִ 10 , מ"ר 247 050-9832827 לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 חדִ', 3 , לֹהשכרה באפרת גדִולֹה, לֹלֹא מדִרגות 054-5581584 1/12- מ 054-6215730

דִרושים

דִירות

לֹמכירה

1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & בזית &1,650,000 ! חדִ’, מקֱבלֹן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג חדִרים 7 ! דִו משפחתי, מדִהים &2,150,000 , מ”ר 240 ,’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן &4,250,000 , יח’ השכרה +

לֹמכירה

לֹמחסן עצים בנוקֱדִים

דִרושה פקֱידִה לֹמשרה מלֹאה

בלֹעדִי! בית ענקֱ בדִקֱלֹ! בית ענקֱ, קֱומת סלֹון ומטבח, חדִר משרדִ, + יח’ הורים + חדִרי שינה 4 , : לֹובי 2 קֱומה ושטח שרות גדִולֹ, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית עם חלֹון

ידִע בהנה ח ותוכנות '' מחשב, רצוי ידִע בחשבשבת, יכולֹת עבודִה בצוות. קֱו''ח לֹדִוא''לֹ:

kasorla@k-d.co.il

בלֹעדִי

לֹלֹימודִי בוקֱר 8:00-13:00 בשעות לֹגילֹאי כתות ב’-דִ’ באזור קֱרית ארבע מורה פרטית עם תעודִת הוראה

לֹהשכרה באפרת חדִרים, בשכ’ הזית, 3 דִירת רח’ מתתיהו הכהן, אזור צעיר &, כניסה בנובמבר 3,200

בתמר 1,795,000 , חדִרים 6 ’ קֱוטג &

050-8761877 050-5852759

אלֹה רוזובסקֱי

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

לֹהשכרה

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

5,500 חדִ’ בפיטום הקֱטורת 5 & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן חדִ’ לֹלֹא מדִרגות! 4 , דִירת גן בגפן

דִו משפחתי בפיטום הקֱטורת באפרת! דִירות, יח’ הורים, 2- חדִ’, מחולֹקֱ לֹ 11 , מ”ר 320- כ גינה, ממ”דִ, אפשרות הרחבה, מיקֱום מרכזי.

055-66-17-031

לֹהשכרה באלֹ''ש לֹידִ חדִ' 2.5 קֱופ''ח מאוחדִת כ. נפרדִת, )לֹא בייסמנט( 052-8416111 לֹהשכרה באלֹעזר קֱטן(, מרפסת, 1) ' חדִ 3 מיידִי 2,000 , מיזוג & 050-7503833

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

לֹהשכרה באפרת, ברימון חדִ', כ. פרטית, 2 דִירת גינה, כניסה מיידִית + 050-5234210

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

| 25.11.2016 | כדִ’ חשון, תשע"ז | 12

ידִע

פרסו

Made with