פרסומידע 825

ידִע

פרסו

825 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, פר’ חיי-שרה כדִ’ חשון תשע”ז | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

25.11.16

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

50% הנחה עלֹ הפריט השני עלֹ כלֹ מוצרי היודִאיקֱה *הזולֹ מבינהם *אין כפלֹ מבצעים מבצע

אופנה נשית

קֱנה/י ב- 300 שלֹמ/י 250 &

&

מבחר תכשיטים במבצע

מבחר כיפות במבצע 4+1

סרט החלֹקֱה שבמבצע 39 &

או בובו שבמבצע מתנה

בקֱניית נטלֹה קֱבלֹ/י מגבת שבמבצע מתנה נטלֹות החלֹ מ- 49 &

כסויי פלֹטה החלֹ מ- 69 &

בובו שבמבצע החלֹ מ- 59 &

מבצע גופיה ציצית 4 100 & ב-

ניתן לֹהשיג מגן ציצית לֹכיבוס בטוח שלֹ הציציות

02-5700706

אין כפלֹ מבצעים ט.לֹ.ח.

| 25.11.2016 | כדִ’ חשון, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

לֹמשלֹוחים חײגו: 02-993-2237 מרכז הדִקֱלֹ אפרת

| כדִ’ חשון, תשע"ז | 25.11.2016 | 3

ידִע

פרסו

בס”דִ

פרה אדִומה איטלֹיז ומעדִניה

יום יום דִגי ים טריים סלֹמון נורבגי טרי, פורלֹ, דִניס, לֹוקֱוס טונה אדִומה מושט טרי, קֱרפיון טרייה, דִג נסיכה טרי, סרדִינים ועודִ...

בשרים איכותיים בשר טרי ואיכותי מרמת הגולֹן, רוסביף, פילֹה בקֱר, אנטריקֱוט, בריסקֱט, ספריבס, וויסבראטן, שפיץ צ’קֱ, לֹונדִון ברויילֹ...

עופות טריים שניצלֹ פרוס דִקֱ, הודִו, עופיונים, פרגיות, ביצי הודִו, עוף מפולֹט, עופות לֹלֹא אנטיביוטיקֱה ועודִ ועודִ...

המיוחדִים טחולֹ ממולֹא ביתי, קֱציצות הבית, קֱציצות עם טחינה, שיפודִי לֹבבות, שיפודִי פרגיות, שיפודִי אוז, שקֱדִים בז’, ועודִ...

עבודִה עברית

350 שירות משלֹוחים חי נם בקֱנ יה מעלֹ &

הזמנ ות בטלֹפו ן

Hebrew labor

Courier service

Phone reservation

כשר חלֹקֱ לֹמהדִרין | כשאיכות, שירות ומחיר נפגשים פרה אדִומה

)לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( מרכז מסחרי תאנה מפלֹס עלֹיון

סניף אפרת

9960466 . טלֹ | 47 רח’ האורן

סניף מבשרת

0 5 4 - 2 3 7 7 6 0 0 . נ יי דִ

0 2 - 9 9 7 6 6 0 6 . ט לֹ | |

8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 ’ י ו ם ו 9 : 0 0 - 2 0 : 0 0 : ’ ש ע ו ת פ ת י ח ה : א ’ - ה

| 25.11.2016 | כדִ’ חשון, תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

בס”דִ

מבצעים חמים לֹחורף הקֱר

פרה אדִומה איטלֹיז ומעדִניה

מחלֹקֱת עופות

שניצלֹ דִקֱ נקֱי ................ כרעיים .............................. עוף שלֹם ..........................

3 קֱ”ג 5 קֱ”ג 1 קֱ”ג

110 110 15. 90

&

&

&

2 קֱ”ג 1 קֱ”ג 1 קֱ”ג

בשר טרי עלֹ עצם ......... בשר סאדִו טרי ............... צלֹי כתף טרי ...................

מחלֹקֱת בשרים

110 55 84. 90 &

&

&

סלֹומון שלֹם טרי ......... דִג מושט טרי ................. דִניס ................................... טונה שלֹם קֱפוא אלֹבקֱור ...........................

69. 90 100 49. 90

&

מחלֹקֱת דִגים

קֱ”ג 4 1 קֱ”ג

&

&

קֱ”ג 1

45

&

1 קֱ”ג 1 קֱ”ג

65 65

& &

מעורב ירושלֹמי טרי ... המבורגר הבית ..............

כשר חלֹקֱ לֹמהדִרין | כשאיכות, שירות ומחיר נפגשים פרה אדִומה

)לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( מרכז מסחרי תאנה מפלֹס עלֹיון

סניף אפרת

9960466 . טלֹ | 47 רח’ האורן

סניף מבשרת

0 5 4 - 2 3 7 7 6 0 0 0 2 - 9 9 7 6 6 0 6 . ט לֹ

8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 ’ י ו ם ו 9 : 0 0 - 2 0 : 0 0 : ’ שע ו ת פ ת י ח ה : א ’ - ה |

| כדִ’ חשון, תשע"ז | 25.11.2016 | 5

ידִע

פרסו

| 25.11.2016 | כדִ’ חשון, תשע"ז | 6

ידִע

פרסו

| כדִ’ חשון, תשע"ז | 25.11.2016 | 7

ידִע

פרסו

’’

ז

ש

ת

ע

קֱולֹקֱציה שלֹ עימגה

פריט שני הנחה עלֹ כלֹ החנות 10% בהצגת המודִעה 50% הנחה

| 25.11.2016 | כדִ’ חשון, תשע"ז | 8

ידִע

פרסו

| כדִ’ חשון, תשע"ז | 25.11.2016 | 9

ידִע

פרסו

| 25.11.2016 | כדִ’ חשון, תשע"ז | 10

ידִע

פרסו

2/12/2016- כלֹ הקֱופונים ניתנים לֹמימוש עדִ ה

11

| כדִ’ חשון, תשע"ז | 25.11.2016 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹמכירה/לֹהשכרה ברמת ממרא וילֹה יפיפיה גינה + ' חדִ 10 , מ"ר 247 050-9832827 לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 חדִ', 3 , לֹהשכרה באפרת גדִולֹה, לֹלֹא מדִרגות 054-5581584 1/12- מ 054-6215730

דִרושים

דִירות

לֹמכירה

1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & בזית &1,650,000 ! חדִ’, מקֱבלֹן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג חדִרים 7 ! דִו משפחתי, מדִהים &2,150,000 , מ”ר 240 ,’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן &4,250,000 , יח’ השכרה +

לֹמכירה

לֹמחסן עצים בנוקֱדִים

דִרושה פקֱידִה לֹמשרה מלֹאה

בלֹעדִי! בית ענקֱ בדִקֱלֹ! בית ענקֱ, קֱומת סלֹון ומטבח, חדִר משרדִ, + יח’ הורים + חדִרי שינה 4 , : לֹובי 2 קֱומה ושטח שרות גדִולֹ, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית עם חלֹון

ידִע בהנה ח ותוכנות '' מחשב, רצוי ידִע בחשבשבת, יכולֹת עבודִה בצוות. קֱו''ח לֹדִוא''לֹ:

kasorla@k-d.co.il

בלֹעדִי

לֹלֹימודִי בוקֱר 8:00-13:00 בשעות לֹגילֹאי כתות ב’-דִ’ באזור קֱרית ארבע מורה פרטית עם תעודִת הוראה

לֹהשכרה באפרת חדִרים, בשכ’ הזית, 3 דִירת רח’ מתתיהו הכהן, אזור צעיר &, כניסה בנובמבר 3,200

בתמר 1,795,000 , חדִרים 6 ’ קֱוטג &

050-8761877 050-5852759

אלֹה רוזובסקֱי

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

לֹהשכרה

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

5,500 חדִ’ בפיטום הקֱטורת 5 & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן חדִ’ לֹלֹא מדִרגות! 4 , דִירת גן בגפן

דִו משפחתי בפיטום הקֱטורת באפרת! דִירות, יח’ הורים, 2- חדִ’, מחולֹקֱ לֹ 11 , מ”ר 320- כ גינה, ממ”דִ, אפשרות הרחבה, מיקֱום מרכזי.

055-66-17-031

לֹהשכרה באלֹ''ש לֹידִ חדִ' 2.5 קֱופ''ח מאוחדִת כ. נפרדִת, )לֹא בייסמנט( 052-8416111 לֹהשכרה באלֹעזר קֱטן(, מרפסת, 1) ' חדִ 3 מיידִי 2,000 , מיזוג & 050-7503833

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

לֹהשכרה באפרת, ברימון חדִ', כ. פרטית, 2 דִירת גינה, כניסה מיידִית + 050-5234210

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

| 25.11.2016 | כדִ’ חשון, תשע"ז | 12

ידִע

פרסו

13

| כדִ’ חשון, תשע"ז | 25.11.2016 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

השבת אבידִה פרסם בלֹוח פרסומידִע

לֹחברת בניה מסורתית דִרושים עובדִים נמרצים לֹתווך ארוך, שכר הולֹם 055-6662115 דִרוש/ה סוכן/ת חרוץ/ה לֹקֱריירה חדִשה בנדִלֹ''ן 077-4108011 office@ilanrealestate.com רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav342@yahoo.com נדִרשים תכונות שלֹ דִיוקֱ, שירותיות ואחריות תנאים טובים! דִרוש/ה עובדִ/ת לֹעבודִה במשרדִ במשרה מלֹאה הגמ"ח הארצי לֹהשבת אבידִה אבדִ לֹך?מצאת משהו? 1599-500-003 לֹחב' גדִולֹה בגוש עציון

לֹביה"ס "עשה חילֹ" באפרת

דִרושים

לֹלֹא תשלֹום! 5808885 : טלֹ

דִרושות

מורה לֹאומנויות וסייעת קֱו”ח לֹפקֱס: 9934024 לֹמילֹוי מקֱום asechail1@gmail.com

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

מורה בעלֹ תעודִת הוראה נותן

תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, צבע ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ: שיעורים פרטיים בפיזיקֱה ובמתמטיקֱה לֹתלֹמידִי תיכון. הכנה לֹבחינות בגרות. 054-6418444

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

שונות

050-2052105

מסרקֱת ומאפרת מקֱצועית בוגרת בי''ס רוית אסף, בזית באפרת 050-2212714 הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

לֹרשת מזון ידִועה בגוש עציון, דִרושים: מנהלֹ/ת סניף, מוכרנים עובדִי מטבח / טבחים עדִיפות תינתן לֹחיילֹים משוחררים, תנאים טובים לֹמתאימים 052-6067605 : לֹפרטים 052-8063080

דִרושה מורה לֹאנגלֹית לֹאולֹפנת אור תורה - אוריה

שעות 8- לֹמ מ לֹ "

קֱו"ח לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ:

oriyaschool@ots.org.il

מ”ר 400 בנוי עלֹ דִונם, יחידִות השכרה 2 נוף מדִהים לֹפרטים: אילֹן נדִלֹ”ן והשקֱעות 077-410-8011 וילֹה באלֹון שבות

לֹמכירה/ לֹהשכרה

www.ilanrealestate.com

| 25.11.2016 | כדִ’ חשון, תשע"ז | 14

ידִע

פרסו

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

הלֹבנת שיניים בשיטת ZOOM עשו את הצעדִ הראשון כדִי לֹהרגיש טוב ולֹהיראות נפלֹא לֹבנות ובוהקֱות יותר, עם שיניים תוך פחות משעה. בשיטת שיניים בה מטפלֹים במרפאתינו, מהווה קֱפיצת מדִרגה טכנולֹוגית שהעלֹתה את הסטנדִרט שלֹ רפואת ה הקֱוסמטית שיניים בנוסף תקֱבלֹו ערכה הכולֹלֹת ג’לֹ הלֹבנה יומי ממוצרי הלֹבנת הלֹייזר,

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה רכזת הזמנות

בית ספר שדִה כפר עציון

ZOOM

כישורים נדִרשים: ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה תודִעת שירות גבוהה סדִר וארגון

נא לֹציין עבור 200 משרה

מוצרים אלֹה הם מוצרים עם נוסחה במיוחדִ מקֱצועית המיועדִים במצבן הבוהקֱ לֹשמור עלֹ השיניים מוצרים אלֹה זמינים רקֱ אצלֹ רופאי שיניים

התפקֱידִ כולֹלֹ: משרה מלֹאה

dds@dryossi.com

מרכז מסחרי תאנה, אפרת 1 נצר ישי 02-9931348 . טלֹ www.israeldentist.co.il

קֱורות חיים יש לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ: hagayn@kfar-etzion.org.il

15

| כדִ’ חשון, תשע"ז | 25.11.2016 |

ידִע

פרסו

אירועי חורף יוקֱרתיים במחיר חורף מיוחדִ!

פרסו

ידִע

V.I.P

התקֱשר עכשיו לֹקֱבלֹת הצעה

02-5340800 . ירושלֹים טלֹ 22, ידִ חרוצים לֹאירוע הבא שלֹך

Made with