פרסומידע 825

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

הלֹבנת שיניים בשיטת ZOOM עשו את הצעדִ הראשון כדִי לֹהרגיש טוב ולֹהיראות נפלֹא לֹבנות ובוהקֱות יותר, עם שיניים תוך פחות משעה. בשיטת שיניים בה מטפלֹים במרפאתינו, מהווה קֱפיצת מדִרגה טכנולֹוגית שהעלֹתה את הסטנדִרט שלֹ רפואת ה הקֱוסמטית שיניים בנוסף תקֱבלֹו ערכה הכולֹלֹת ג’לֹ הלֹבנה יומי ממוצרי הלֹבנת הלֹייזר,

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה רכזת הזמנות

בית ספר שדִה כפר עציון

ZOOM

כישורים נדִרשים: ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה תודִעת שירות גבוהה סדִר וארגון

נא לֹציין עבור 200 משרה

מוצרים אלֹה הם מוצרים עם נוסחה במיוחדִ מקֱצועית המיועדִים במצבן הבוהקֱ לֹשמור עלֹ השיניים מוצרים אלֹה זמינים רקֱ אצלֹ רופאי שיניים

התפקֱידִ כולֹלֹ: משרה מלֹאה

dds@dryossi.com

מרכז מסחרי תאנה, אפרת 1 נצר ישי 02-9931348 . טלֹ www.israeldentist.co.il

קֱורות חיים יש לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ: hagayn@kfar-etzion.org.il

15

| כדִ’ חשון, תשע"ז | 25.11.2016 |

ידִע

פרסו

Made with