פרסומידע 825

לֹוח פרסו

ידִע

השבת אבידִה פרסם בלֹוח פרסומידִע

לֹחברת בניה מסורתית דִרושים עובדִים נמרצים לֹתווך ארוך, שכר הולֹם 055-6662115 דִרוש/ה סוכן/ת חרוץ/ה לֹקֱריירה חדִשה בנדִלֹ''ן 077-4108011 office@ilanrealestate.com רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav342@yahoo.com נדִרשים תכונות שלֹ דִיוקֱ, שירותיות ואחריות תנאים טובים! דִרוש/ה עובדִ/ת לֹעבודִה במשרדִ במשרה מלֹאה הגמ"ח הארצי לֹהשבת אבידִה אבדִ לֹך?מצאת משהו? 1599-500-003 לֹחב' גדִולֹה בגוש עציון

לֹביה"ס "עשה חילֹ" באפרת

דִרושים

לֹלֹא תשלֹום! 5808885 : טלֹ

דִרושות

מורה לֹאומנויות וסייעת קֱו”ח לֹפקֱס: 9934024 לֹמילֹוי מקֱום asechail1@gmail.com

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

מורה בעלֹ תעודִת הוראה נותן

תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, צבע ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ: שיעורים פרטיים בפיזיקֱה ובמתמטיקֱה לֹתלֹמידִי תיכון. הכנה לֹבחינות בגרות. 054-6418444

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

שונות

050-2052105

מסרקֱת ומאפרת מקֱצועית בוגרת בי''ס רוית אסף, בזית באפרת 050-2212714 הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

לֹרשת מזון ידִועה בגוש עציון, דִרושים: מנהלֹ/ת סניף, מוכרנים עובדִי מטבח / טבחים עדִיפות תינתן לֹחיילֹים משוחררים, תנאים טובים לֹמתאימים 052-6067605 : לֹפרטים 052-8063080

דִרושה מורה לֹאנגלֹית לֹאולֹפנת אור תורה - אוריה

שעות 8- לֹמ מ לֹ "

קֱו"ח לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ:

oriyaschool@ots.org.il

מ”ר 400 בנוי עלֹ דִונם, יחידִות השכרה 2 נוף מדִהים לֹפרטים: אילֹן נדִלֹ”ן והשקֱעות 077-410-8011 וילֹה באלֹון שבות

לֹמכירה/ לֹהשכרה

www.ilanrealestate.com

| 25.11.2016 | כדִ’ חשון, תשע"ז | 14

ידִע

פרסו

Made with