פרסומידע 825

בס”דִ

מבצעים חמים לֹחורף הקֱר

פרה אדִומה איטלֹיז ומעדִניה

מחלֹקֱת עופות

שניצלֹ דִקֱ נקֱי ................ כרעיים .............................. עוף שלֹם ..........................

3 קֱ”ג 5 קֱ”ג 1 קֱ”ג

110 110 15. 90

&

&

&

2 קֱ”ג 1 קֱ”ג 1 קֱ”ג

בשר טרי עלֹ עצם ......... בשר סאדִו טרי ............... צלֹי כתף טרי ...................

מחלֹקֱת בשרים

110 55 84. 90 &

&

&

סלֹומון שלֹם טרי ......... דִג מושט טרי ................. דִניס ................................... טונה שלֹם קֱפוא אלֹבקֱור ...........................

69. 90 100 49. 90

&

מחלֹקֱת דִגים

קֱ”ג 4 1 קֱ”ג

&

&

קֱ”ג 1

45

&

1 קֱ”ג 1 קֱ”ג

65 65

& &

מעורב ירושלֹמי טרי ... המבורגר הבית ..............

כשר חלֹקֱ לֹמהדִרין | כשאיכות, שירות ומחיר נפגשים פרה אדִומה

)לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( מרכז מסחרי תאנה מפלֹס עלֹיון

סניף אפרת

9960466 . טלֹ | 47 רח’ האורן

סניף מבשרת

0 5 4 - 2 3 7 7 6 0 0 0 2 - 9 9 7 6 6 0 6 . ט לֹ

8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 ’ י ו ם ו 9 : 0 0 - 2 0 : 0 0 : ’ שע ו ת פ ת י ח ה : א ’ - ה |

| כדִ’ חשון, תשע"ז | 25.11.2016 | 5

ידִע

פרסו

Made with