פרסומידע 825

בס”דִ

פרה אדִומה איטלֹיז ומעדִניה

יום יום דִגי ים טריים סלֹמון נורבגי טרי, פורלֹ, דִניס, לֹוקֱוס טונה אדִומה מושט טרי, קֱרפיון טרייה, דִג נסיכה טרי, סרדִינים ועודִ...

בשרים איכותיים בשר טרי ואיכותי מרמת הגולֹן, רוסביף, פילֹה בקֱר, אנטריקֱוט, בריסקֱט, ספריבס, וויסבראטן, שפיץ צ’קֱ, לֹונדִון ברויילֹ...

עופות טריים שניצלֹ פרוס דִקֱ, הודִו, עופיונים, פרגיות, ביצי הודִו, עוף מפולֹט, עופות לֹלֹא אנטיביוטיקֱה ועודִ ועודִ...

המיוחדִים טחולֹ ממולֹא ביתי, קֱציצות הבית, קֱציצות עם טחינה, שיפודִי לֹבבות, שיפודִי פרגיות, שיפודִי אוז, שקֱדִים בז’, ועודִ...

עבודִה עברית

350 שירות משלֹוחים חי נם בקֱנ יה מעלֹ &

הזמנ ות בטלֹפו ן

Hebrew labor

Courier service

Phone reservation

כשר חלֹקֱ לֹמהדִרין | כשאיכות, שירות ומחיר נפגשים פרה אדִומה

)לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( מרכז מסחרי תאנה מפלֹס עלֹיון

סניף אפרת

9960466 . טלֹ | 47 רח’ האורן

סניף מבשרת

0 5 4 - 2 3 7 7 6 0 0 . נ יי דִ

0 2 - 9 9 7 6 6 0 6 . ט לֹ | |

8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 ’ י ו ם ו 9 : 0 0 - 2 0 : 0 0 : ’ ש ע ו ת פ ת י ח ה : א ’ - ה

| 25.11.2016 | כדִ’ חשון, תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

Made with