פרסומידע 826

נטורופתית מוסמכת ND

הטיפולֹים נותנים מענה לֹ: לֹחץ מתח חרדִה דִלֹקֱות לֹמיניהם כאבי מחזור | | | | כאבים בגוף אקֱנה השמנה כולֹסטרולֹ סכרת | | | | יתר לֹחץ דִם גלֹי חום אצלֹ ילֹדִים: הפרעות קֱשב | | חיזוקֱ מע' חיסון תזונה נכונה ועודִ... תזונה צמחי מרפא אבני מרפא | | אירידִיולֹוגיה דִמיון מודִרך סו ג’וקֱ | | ארומתרפיה תזונה אורתומולֹקֱולֹרית | מגוון טיפולֹים בקֱלֹיניקֱה בגוש:

סדִנאות מרתקֱות בנושא בריאות

אפשרות לֹהגיע לֹבית המטופלֹ

072-2525423 ,052-6743370 : אילֹנה אביב

מעוניינת לֹעבודִ ולֹהתפתח? מחפשת אתגר? מקֱומך אתנו. מרפאת שינײם בראשות דִ”ר קֱובלֹסקֱי מגײסת סײעת לֹרופא שינײם בואי הצטרפי לֹמשפחת מרפאת קֱובלֹסקֱי עם הצװת הותיקֱ במרפאה מתקֱדִמת ובאװירה נעימה

קֱורות חײם ופרטים במײלֹ: dds@dryossi.com

02-9931348 . , מרכז מסחרי תאנה, אפרת טלֹ 1 כתובת: רח’ נצר ישי | www.israeldentist.co.il אתר: מרכז קֱניות התאנה - אפרת |

21

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 |

ידִע

פרסו

Made with