פרסומידע 826

ידִע

פרסו

826 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ תולֹדִות ב’ כסלֹו תשע”ז | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

2.12.16

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

אופניים זה

צומת גוש עציון )במשתלֹה(

מבצעי חורף מטורפים עלֹ מבחר אופני

8:30-13:30 ' ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: א'-ה 050-3389485 : // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר 1599-595949 : טלֹ השכרה | תיקֱון | מכירה | יבוא

בס”דִ

פרסו

ידִע

V.I.P

כשר

מבצע חם לֹתושבי גוש עציון לֹחודִש דִצמבר מבצעים שמחממים את הלֹב כלֹ תפריט האוכלֹ במבצע חם Warm Your Hearts in the Cold Month of December With These Hot Sales

prices per 100 g

גר’ 100- המחיר לֹ

... Potato Varieties Rice Varieties Couscous Vegetable Soup for Couscous Green Beans in Sauce Sesame Green Beans Antipasti Chinese Noodles Moussaka Stuffed Artichoke Roast Beef Meatballs in Tomato Sauce Moroccan Fish Oven Roasted Fish Pargiot Fish Balls in Sauce Chicken Thighs Chicken Liver and Onion ..... ..... ..... ...... ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... . ..... ...... . ...... ...... ...... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... . ..... ...... ...... . ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... ..... . .. ...... ...... ...... ...... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ההנהלֹה רשאית לֹשנות את המבצע בכלֹ עת | אין כפלֹ מבצעים | . ט.לֹ.ח .....

..

..... מבחר סוגי תפו”א מבחר סוגי אורז קֱוסקֱוס .. ...... ..... ...... ...... ..... ..... ...... ......

...

.....

.....

3 .90

......

......

......

......

nis

&

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

.....

.....

3 .90

......

......

......

nis

&

. .....

.....

3 .90

......

...... .

......

......

nis

&

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... מרקֱ ירקֱות לֹקֱוסקֱוס שעועית ירוקֱה ברוטב שעועית בשמן זית ושומשום אנטיפסטי נודִלֹס מוסקֱה ארטישוקֱ במילֹוי בשר צלֹי בשר קֱציצות בקֱר ברוטב עגבניות דִג נסיכה ברוטב מרוקֱאי פילֹה מושט )אמנון( פרגיות קֱציצות דִגים כרעיים כבדִ עוף ובצלֹ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ..... ..... ..... ...... . ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ...... ...... ..... ..... ..... ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

3 .90

......

......

nis

&

3 .90

......

......

nis

&

4 .90

......

......

nis

&

4 .90

......

......

......

nis

&

6 .80

......

......

nis

&

7 .80

......

......

nis

&

7 .80

......

......

nis

&

12

......

......

nis

&

7 .60

......

......

nis

&

8 .90

......

......

nis

&

11

......

......

nis

&

.... ..... .

14

......

......

nis

&

7 .60

......

......

nis

&

7 .50

......

......

nis

&

9

......

......

nis

&

מרכז מסחרי תאנה אפרת-מפלֹס עלֹיון )לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( 050-2052105 : איציקֱ טלֹפון לֹהזמנות: 02-5027782

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

אירועי חורף יוקֱרתיים במחיר חורף מיוחדִ!

פרסו

ידִע

V.I.P

התקֱשר עכשיו לֹקֱבלֹת הצעה

02-5340800 . ירושלֹים טלֹ 22, ידִ חרוצים לֹאירוע הבא שלֹך

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 | 3

ידִע

פרסו

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 | 5

ידִע

פרסו

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 6

ידִע

פרסו

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 | 7

ידִע

פרסו

דִ”ר איתן מורה מומחה לֹטיפולֹי שורש דִ”ר לֹילֹי גיסר ואמיעדִ בסטיקֱר שינניות דִ”ר יוסף קֱובלֹסקֱי כירורגיה ושתלֹים )עקֱירות שיני בינה( דִ”ר מיטש רוזנר כלֹלֹית אסטטיקֱה והלֹבנה רפואת שיניים דִ”ר זהבה נביס ילֹדִים דִ”ר נפתלֹי נביס כלֹלֹית ואורתודִונטיה רפואת שיניים

שלֹ דִ”ר קֱובלֹסקֱי מחכה לֹך רופאים מנוסה, צוות איכותית המעניקֱ רפואת שיניים לֹנסוע רחוקֱ כשאפשר קֱרוב במרפאה לֹמה?

וטיפולֹי מתקֱדִמים שיניים שנה! 29- כבר לֹמעלֹה מ

פגישה לֹלֹא התחײבות: | מרכז קֱניות התאנה, אפרת הטבה מיוחדִת לֹמתקֱשר ומצײן קֱודִ קֱופון 2 2 2 K

993-1348

מכון הקֱוסמטיקֱה שלֹ נ ו עה ר ו תם

הורדִתשיער לֹצמיתות במכשיר הטוב ביותר

מהיר יותר

30% הנחה

לֹלֹא כאבים

הכי משתלֹם

מסיר לֹצמיתות

שירה ונועה מאחלֹות לֹכלֹ הלֹקֱוחות חורף בריא

יעילֹ יותר

054-2111351 . אלֹון שבות טלֹ

9931951 . טלֹ

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 8

ידִע

פרסו

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 | 9

ידִע

פרסו

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 10

ידִע

פרסו

11

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 |

ידִע

פרסו

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 12

ידִע

פרסו

מבצע לֹכלֹ חברי מועדִון! פיג’מות פוטר חודִשים ומידִות ב- & 19 .90

הסניף הקֱרוב אלֹיך: ביתר עילֹית

חניה בשפע | 02-58001111 | 7 הר”ן |

13

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 |

ידִע

פרסו

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 14

ידִע

פרסו

לֹמשלֹוחים חײגו: 02-993-2237 מרכז הדִקֱלֹ אפרת

15

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 |

ידִע

פרסו

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 16

ידִע

פרסו

17

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באלֹ''ש לֹידִ חדִ' 2.5 קֱופ''ח מאוחדִת כ. נפרדִת, )לֹא בייסמנט( 052-8416111 לֹמכירה/לֹהשכרה ברמת ממרא וילֹה יפיפיה גינה + ' חדִ 10 , מ"ר 247 050-9832827 לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹהשכרה בתקֱוע, יח' דִיור גינה, ריהוט + ' חדִ 2 חלֹקֱי, כ. נפרדִת, מיידִי! 052-6930820

דִירות

דִרושים

לֹמכירה

לֹחברת בניה מסורתית דִרושים עובדִים נמרצים לֹתווך ארוך, שכר הולֹם 055-6662115 דִרושה מנקֱה שעות 4- לֹבית באפרת לֹ שבועיות, לֹפרטים: 052-6665540

לֹמכירה ח. משרדִ, + , יח’ הורים + , קֱומת סלֹון ומטבח חדִרי שינה ושטח שרות 4 , : לֹובי 2 קֱומה גדִולֹ, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית עם חלֹון בלֹעדִי! בית ענקֱ בדִקֱלֹ!

1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & בזית &1,650,000 ! חדִ’, מקֱבלֹן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג חדִרים 7 ! דִו משפחתי, מדִהים &2,150,000 , מ”ר 240 ,’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן &4,250,000 , יח’ השכרה +

בלֹעדִי

אלֹה רוזובסקֱי

לֹביה"ס "עשה חילֹ" באפרת

דִרושות

055-66-17-031

מורה לֹאומנויות וסייעת קֱו”ח לֹפקֱס: 9934024 לֹמילֹוי מקֱום asechail1@gmail.com

חדִ', 3 , לֹהשכרה באפרת גדִולֹה, לֹלֹא מדִרגות 054-5581584 1/12- מ 054-6215730 לֹהשכרה באלֹעזר קֱטן(, מרפסת, 1) ' חדִ 3 מיידִי 2,000 , מיזוג & 050-7503833 לֹהשכרה באפרת, דִירת חדִ', ברימון ובדִקֱלֹ 3 כניסה מיידִית )אחה"צ( 054-5581584 לֹהשכרה בכרמי צור במרכז הישוב, בית חדִ', מיידִי 4 , פרטי 050-2036116

בתמר 1,795,000 , חדִרים 6 ’ קֱוטג &

לֹהשכרה

5,500 חדִ’ בפיטום הקֱטורת 5 & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן חדִ’ לֹלֹא מדִרגות! 4 , דִירת גן בגפן

דִרושה מורה לֹאנגלֹית לֹאולֹפנת אור תורה - אוריה

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

שעות 8- לֹמ מ לֹ "

קֱו"ח לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ:

oriyaschool@ots.org.il

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

בית פרטי יחודִי בישוב אלֹעזר! חדִרים, נגישות לֹנכה, חניה, 11 , מ”ר 800 מ”ר, מגרש גדִולֹ 250- כ יחידִה לֹהשכרה, ממוקֱם באזור שקֱט, קֱרוב לֹבית הכנסת.

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 18

ידִע

פרסו

מתנות לֹקֱטנים אצלֹ גילֹה כירבולֹים מתכוננים לֹחורף שיכמיות, שמיכות, כירבולֹיות ועודִ הפתעות

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה רכזת הזמנות

בית ספר שדִה כפר עציון

כישורים נדִרשים: ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה תודִעת שירות גבוהה סדִר וארגון

נא לֹציין עבור 200 משרה

התפקֱידִ כולֹלֹ: משרה מלֹאה

קֱורות חיים יש לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ: hagayn@kfar-etzion.org.il

19

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

מורה בעלֹ תעודִת הוראה נותן

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

שונות

דִרושים

שיעורים פרטיים בפיזיקֱה ובמתמטיקֱה לֹתלֹמידִי תיכון. הכנה לֹבחינות בגרות. 054-6418444

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

מסרקֱת ומאפרת מקֱצועית בוגרת בי''ס רוית אסף, בזית באפרת 050-2212714 הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, צבע ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ:

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

בזית, באפרת נמצאו אופניים קֱטנות שלֹ ילֹדִ ניתן לֹקֱבלֹ ע פ סימנים '' 050-7487447

אבידִות

050-2052105

לֹידִ תחנת הדִלֹקֱ בכניסה לֹקֱרית ארבע אופני ילֹדִים נמצאו 054-6454123 בעיו נמצא באוטובוס ''כ מאפרת לֹי-ם 167 קֱו שקֱית שחורה עם בגדִ 058-5504205

לֹרשת מזון ידִועה בגוש עציון, דִרושים: מנהלֹ/ת סניף, מוכרנים עובדִי מטבח / טבחים עדִיפות תינתן לֹחיילֹים משוחררים, תנאים טובים לֹמתאימים 052-6067605 : לֹפרטים 052-8063080

מכוניות

סקֱודִה אוקֱטביה 2009 סמ"קֱ, שנת 1800 קֱ"מ 94,000 , מצב מצוין 050-5383799 : טלֹ

לֹעבודִה שבועית קֱבועה

דִרוש מחלֹקֱ ברמת ממרא

054-4709666

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 20

ידִע

פרסו

נטורופתית מוסמכת ND

הטיפולֹים נותנים מענה לֹ: לֹחץ מתח חרדִה דִלֹקֱות לֹמיניהם כאבי מחזור | | | | כאבים בגוף אקֱנה השמנה כולֹסטרולֹ סכרת | | | | יתר לֹחץ דִם גלֹי חום אצלֹ ילֹדִים: הפרעות קֱשב | | חיזוקֱ מע' חיסון תזונה נכונה ועודִ... תזונה צמחי מרפא אבני מרפא | | אירידִיולֹוגיה דִמיון מודִרך סו ג’וקֱ | | ארומתרפיה תזונה אורתומולֹקֱולֹרית | מגוון טיפולֹים בקֱלֹיניקֱה בגוש:

סדִנאות מרתקֱות בנושא בריאות

אפשרות לֹהגיע לֹבית המטופלֹ

072-2525423 ,052-6743370 : אילֹנה אביב

מעוניינת לֹעבודִ ולֹהתפתח? מחפשת אתגר? מקֱומך אתנו. מרפאת שינײם בראשות דִ”ר קֱובלֹסקֱי מגײסת סײעת לֹרופא שינײם בואי הצטרפי לֹמשפחת מרפאת קֱובלֹסקֱי עם הצװת הותיקֱ במרפאה מתקֱדִמת ובאװירה נעימה

קֱורות חײם ופרטים במײלֹ: dds@dryossi.com

02-9931348 . , מרכז מסחרי תאנה, אפרת טלֹ 1 כתובת: רח’ נצר ישי | www.israeldentist.co.il אתר: מרכז קֱניות התאנה - אפרת |

21

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 |

ידִע

פרסו

’’

ז

ש

ת

ע

קֱולֹקֱציה שלֹ עימגה

פריט שני הנחה עלֹ כלֹ החנות 10% בהצגת המודִעה 50% הנחה

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 22

ידִע

פרסו

23

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 |

ידִע

פרסו

Made with