פרסומידע 826

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באלֹ''ש לֹידִ חדִ' 2.5 קֱופ''ח מאוחדִת כ. נפרדִת, )לֹא בייסמנט( 052-8416111 לֹמכירה/לֹהשכרה ברמת ממרא וילֹה יפיפיה גינה + ' חדִ 10 , מ"ר 247 050-9832827 לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹהשכרה בתקֱוע, יח' דִיור גינה, ריהוט + ' חדִ 2 חלֹקֱי, כ. נפרדִת, מיידִי! 052-6930820

דִירות

דִרושים

לֹמכירה

לֹחברת בניה מסורתית דִרושים עובדִים נמרצים לֹתווך ארוך, שכר הולֹם 055-6662115 דִרושה מנקֱה שעות 4- לֹבית באפרת לֹ שבועיות, לֹפרטים: 052-6665540

לֹמכירה ח. משרדִ, + , יח’ הורים + , קֱומת סלֹון ומטבח חדִרי שינה ושטח שרות 4 , : לֹובי 2 קֱומה גדִולֹ, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית עם חלֹון בלֹעדִי! בית ענקֱ בדִקֱלֹ!

1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & בזית &1,650,000 ! חדִ’, מקֱבלֹן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג חדִרים 7 ! דִו משפחתי, מדִהים &2,150,000 , מ”ר 240 ,’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן &4,250,000 , יח’ השכרה +

בלֹעדִי

אלֹה רוזובסקֱי

לֹביה"ס "עשה חילֹ" באפרת

דִרושות

055-66-17-031

מורה לֹאומנויות וסייעת קֱו”ח לֹפקֱס: 9934024 לֹמילֹוי מקֱום asechail1@gmail.com

חדִ', 3 , לֹהשכרה באפרת גדִולֹה, לֹלֹא מדִרגות 054-5581584 1/12- מ 054-6215730 לֹהשכרה באלֹעזר קֱטן(, מרפסת, 1) ' חדִ 3 מיידִי 2,000 , מיזוג & 050-7503833 לֹהשכרה באפרת, דִירת חדִ', ברימון ובדִקֱלֹ 3 כניסה מיידִית )אחה"צ( 054-5581584 לֹהשכרה בכרמי צור במרכז הישוב, בית חדִ', מיידִי 4 , פרטי 050-2036116

בתמר 1,795,000 , חדִרים 6 ’ קֱוטג &

לֹהשכרה

5,500 חדִ’ בפיטום הקֱטורת 5 & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן חדִ’ לֹלֹא מדִרגות! 4 , דִירת גן בגפן

דִרושה מורה לֹאנגלֹית לֹאולֹפנת אור תורה - אוריה

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

שעות 8- לֹמ מ לֹ "

קֱו"ח לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ:

oriyaschool@ots.org.il

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

בית פרטי יחודִי בישוב אלֹעזר! חדִרים, נגישות לֹנכה, חניה, 11 , מ”ר 800 מ”ר, מגרש גדִולֹ 250- כ יחידִה לֹהשכרה, ממוקֱם באזור שקֱט, קֱרוב לֹבית הכנסת.

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 18

ידִע

פרסו

Made with