פרסומידע 826

לֹוח פרסו

ידִע

מורה בעלֹ תעודִת הוראה נותן

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

שונות

דִרושים

שיעורים פרטיים בפיזיקֱה ובמתמטיקֱה לֹתלֹמידִי תיכון. הכנה לֹבחינות בגרות. 054-6418444

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

מסרקֱת ומאפרת מקֱצועית בוגרת בי''ס רוית אסף, בזית באפרת 050-2212714 הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, צבע ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ:

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

בזית, באפרת נמצאו אופניים קֱטנות שלֹ ילֹדִ ניתן לֹקֱבלֹ ע פ סימנים '' 050-7487447

אבידִות

050-2052105

לֹידִ תחנת הדִלֹקֱ בכניסה לֹקֱרית ארבע אופני ילֹדִים נמצאו 054-6454123 בעיו נמצא באוטובוס ''כ מאפרת לֹי-ם 167 קֱו שקֱית שחורה עם בגדִ 058-5504205

לֹרשת מזון ידִועה בגוש עציון, דִרושים: מנהלֹ/ת סניף, מוכרנים עובדִי מטבח / טבחים עדִיפות תינתן לֹחיילֹים משוחררים, תנאים טובים לֹמתאימים 052-6067605 : לֹפרטים 052-8063080

מכוניות

סקֱודִה אוקֱטביה 2009 סמ"קֱ, שנת 1800 קֱ"מ 94,000 , מצב מצוין 050-5383799 : טלֹ

לֹעבודִה שבועית קֱבועה

דִרוש מחלֹקֱ ברמת ממרא

054-4709666

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 20

ידִע

פרסו

Made with