פרסומידע 826

דִ”ר איתן מורה מומחה לֹטיפולֹי שורש דִ”ר לֹילֹי גיסר ואמיעדִ בסטיקֱר שינניות דִ”ר יוסף קֱובלֹסקֱי כירורגיה ושתלֹים )עקֱירות שיני בינה( דִ”ר מיטש רוזנר כלֹלֹית אסטטיקֱה והלֹבנה רפואת שיניים דִ”ר זהבה נביס ילֹדִים דִ”ר נפתלֹי נביס כלֹלֹית ואורתודִונטיה רפואת שיניים

שלֹ דִ”ר קֱובלֹסקֱי מחכה לֹך רופאים מנוסה, צוות איכותית המעניקֱ רפואת שיניים לֹנסוע רחוקֱ כשאפשר קֱרוב במרפאה לֹמה?

וטיפולֹי מתקֱדִמים שיניים שנה! 29- כבר לֹמעלֹה מ

פגישה לֹלֹא התחײבות: | מרכז קֱניות התאנה, אפרת הטבה מיוחדִת לֹמתקֱשר ומצײן קֱודִ קֱופון 2 2 2 K

993-1348

מכון הקֱוסמטיקֱה שלֹ נ ו עה ר ו תם

הורדִתשיער לֹצמיתות במכשיר הטוב ביותר

מהיר יותר

30% הנחה

לֹלֹא כאבים

הכי משתלֹם

מסיר לֹצמיתות

שירה ונועה מאחלֹות לֹכלֹ הלֹקֱוחות חורף בריא

יעילֹ יותר

054-2111351 . אלֹון שבות טלֹ

9931951 . טלֹ

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 8

ידִע

פרסו

Made with