פרסומידע 827

סוף שנה בחשמלֹ גוש עציון!

בס"דִ

הנחה עדִ 40 % מחירים לֹדִוגמה: מנקֱים את התצוגות תנור בילֹדִ-אין . . . . . . . & 990 קֱ”ג . . . & 6 מכונת כביסה 990 מקֱרר לֹזוגות צעירים . . & 990

חשמלֹ גוש עציון

10:30-13:00 ’ , ו 11:00-19:00 ’ א’-ה

קֱיבוץ כפר עציון שעות פתיחה: |

hsmal.g@walla.com

02-9932978 פקֱס. טלֹ. |

|

02-9933096

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 18

ידִע

פרסו

Made with