פרסומידע 827

ידִע

פרסו

827 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פ’ ויצא ט’ כסלֹו תשע”ז | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

9.12.16

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

אופניים זה

צומת גוש עציון )במשתלֹה(

מבצעי חורף מטורפים עלֹ מבחר אופני

8:30-13:30 ' ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: א'-ה 050-3389485 : // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר 1599-595949 : טלֹ השכרה | תיקֱון | מכירה | יבוא

בשיטת שיניים מטפלֹים במרפאתנו, מהווה התקֱדִמות טכנולֹוגית שהעלֹתה את הסטנדִרט שלֹ רפואת ה הקֱוסמטית. שיניים הלֹבנת הלֹייזר, בה

הלֹבנת שיניים בטכנולֹוגיה החדִשנית והמתקֱדִמת שלֹ ZOOM

בואו לֹהיראות נפלֹא ולֹיהנות ממראה לֹבן ובוהקֱ לֹשיניים.

9931348 התקֱשרו עכשיו: אתם מוזמנים לֹשמוע עלֹ הלֹבנת שיניים במרפאת קֱובלֹסקֱי

אנו מזמינים אתכם לֹיהנות מהשירותים שלֹנו

מרכז קֱניות התאנה, אפרת 02-9931348 www.israeldentist.co.il dds@dryossi.com |

חורף חם עם הבשר מוישה שלֹ

בס”דִ

בפיקֱוח וטרינרי

אספקֱה ביום שלֹישי

יג’ כסלֹו 13.12

בשר טרי ואיכותי מרמת הגולֹן

סטייקֱ אנטריקֱוט, שפונדִרה וקֱציצות. אסאדִו נתחי סינטה איכותיים לֹרוסטביף. בעלֹי כנף )עוף בלֹבדִ לֹלֹא אנטיביוטיקֱה(. דִגים מיוחדִים.

משלֹוח לֹלֹא תשלֹום עדִ הבית

04-6762051 : , פקֱס 052-3261886 ,04-6600359 www/hbasar.com

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 | 3

ידִע

פרסו

בס”דִ

פרסו

ידִע

V.I.P

כשר

מבצע חם לֹתושבי גוש עציון לֹחודִש דִצמבר מבצעים שמחממים את הלֹב כלֹ תפריט האוכלֹ במבצע חם Warm Your Hearts in the Cold Month of December With These Hot Sales

prices per 100 g

גר’ 100- המחיר לֹ

... Potato Varieties Rice Varieties Couscous Vegetable Soup for Couscous Green Beans in Sauce Sesame Green Beans Antipasti Chinese Noodles Moussaka Stuffed Artichoke Roast Beef Meatballs in Tomato Sauce Moroccan Fish Oven Roasted Fish Pargiot Fish Balls in Sauce Chicken Thighs Chicken Liver and Onion ..... ..... ..... ...... ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... . ..... ...... . ...... ...... ...... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... . ..... ...... ...... . ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... ..... . .. ...... ...... ...... ...... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ההנהלֹה רשאית לֹשנות את המבצע בכלֹ עת | אין כפלֹ מבצעים | . ט.לֹ.ח .....

..

..... מבחר סוגי תפו”א מבחר סוגי אורז קֱוסקֱוס .. ...... ..... ...... ...... ..... ..... ...... ......

...

.....

.....

3 .90

......

......

......

......

nis

&

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

.....

.....

3 .90

......

......

......

nis

&

. .....

.....

3 .90

......

...... .

......

......

nis

&

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... מרקֱ ירקֱות לֹקֱוסקֱוס שעועית ירוקֱה ברוטב שעועית בשמן זית ושומשום אנטיפסטי נודִלֹס מוסקֱה ארטישוקֱ במילֹוי בשר צלֹי בשר קֱציצות בקֱר ברוטב עגבניות דִג נסיכה ברוטב מרוקֱאי פילֹה מושט )אמנון( פרגיות קֱציצות דִגים כרעיים כבדִ עוף ובצלֹ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ..... ..... ..... ...... . ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ...... ...... ..... ..... ..... ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

3 .90

......

......

nis

&

3 .90

......

......

nis

&

4 .90

......

......

nis

&

4 .90

......

......

......

nis

&

6 .80

......

......

nis

&

7 .80

......

......

nis

&

7 .80

......

......

nis

&

12

......

......

nis

&

7 .60

......

......

nis

&

8 .90

......

......

nis

&

11

......

......

nis

&

.... ..... .

14

......

......

nis

&

7 .60

......

......

nis

&

7 .50

......

......

nis

&

9

......

......

nis

&

מרכז מסחרי תאנה אפרת-מפלֹס עלֹיון )לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( 050-2052105 : איציקֱ טלֹפון לֹהזמנות: 02-5027782

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 | 5

ידִע

פרסו

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 6

ידִע

פרסו

משפחת מינצר ספרים ויודִאיקֱה מזמינה את כלֹ תושבי אפרת גוש עציון והר חברון

מבצעים מדִלֹיקֱים לֹכבודִ חנוכה

& ממוצרי החנות ומקֱבלֹים סטשמנים במתנה! 399- קֱונים ב

מתנות לֹחנוכה קֱונים במינצר מבחר עצום שלֹ משחקֱים וצעצועים לֹכלֹ המשפחה

ט.לֹ.ח | עדִ גמר המלֹאי | אין כפלֹ מבצעים

כב ר מזמ ן לֹ א ר קֱ ספ ר י ם . . .

מי נצר -

| 02-9933490 | צומת גוש עציון

| ויודִאיקֱה

מינצר ספרי קֱודִש

minbook18@gmail.com

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 | 7

ידִע

פרסו

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 8

ידִע

פרסו

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 | 9

ידִע

פרסו

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 10

ידִע

פרסו

11

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 |

ידִע

פרסו

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 12

ידִע

פרסו

13

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 |

ידִע

פרסו

לֹמשלֹוחים חײגו: 02-993-2237 מרכז הדִקֱלֹ אפרת

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 14

ידִע

פרסו

15

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 |

ידִע

פרסו

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 16

ידִע

פרסו

17

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 |

ידִע

פרסו

סוף שנה בחשמלֹ גוש עציון!

בס"דִ

הנחה עדִ 40 % מחירים לֹדִוגמה: מנקֱים את התצוגות תנור בילֹדִ-אין . . . . . . . & 990 קֱ”ג . . . & 6 מכונת כביסה 990 מקֱרר לֹזוגות צעירים . . & 990

חשמלֹ גוש עציון

10:30-13:00 ’ , ו 11:00-19:00 ’ א’-ה

קֱיבוץ כפר עציון שעות פתיחה: |

hsmal.g@walla.com

02-9932978 פקֱס. טלֹ. |

|

02-9933096

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 18

ידִע

פרסו

19

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹמכירה ברמת ממרא חדִ' רחבה, משופצת 4

דִירות

דִרושים

פרגולֹה, מציאה! + מחסן + 052-3474678 930,000 &

לֹמכירה

1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & &2,150,000 , מ”ר 240 ,’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן חדִ’ מדִהימה, בבנייני חפציבה 4 דִירת &4,250,000 , יח’ השכרה + בזית &1,650,000 ! חדִ’, מקֱבלֹן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג חדִרים 7 ! דִו משפחתי, מדִהים

לֹחברת בניה מסורתית דִרושים עובדִים נמרצים לֹתווך ארוך, שכר הולֹם 055-6662115 דִרושה מנקֱה שעות 4- לֹבית באפרת לֹ שבועיות, לֹפרטים: 052-6665540 דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

לֹמכירה בדִקֱלֹ יח’ הורים, + , בית ענקֱ, קֱומת סלֹון ומטבח חדִרי שינה, 4 , : לֹובי 2 ח. משרדִ, קֱומה + שטח שרות, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית

לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹמכירה/לֹהשכרה ברמת ממרא וילֹה יפיפיה גינה + ' חדִ 10 , מ"ר 247 050-9832827

בלֹעדִי

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

055-66-17-031

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

לֹהשכרה באלֹעזר קֱטן(, מרפסת, 1) ' חדִ 3 מיידִי 2,000 , מיזוג & 050-7503833 לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך מינואר 050-7434182 (19:00 )אחרי לֹהשכרה באלֹעזר יח' דִיור חדִ' 3 , חדִשה ומושקֱעת 050-3909988 מרפסת + 050-4544411 לֹהשכרה בתקֱוע, יח' דִיור גינה, ריהוט + ' חדִ 2 חלֹקֱי, כ. נפרדִת, מיידִי! 052-6930820

לֹהשכרה בכרמי צור במרכז הישוב, בית חדִ', מיידִי 4 , פרטי 050-2036116

בתמר 1,795,000 , חדִרים 6 ’ קֱוטג &

050-2052105

לֹהשכרה

5,500 חדִ’ בפיטום הקֱטורת 5 & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן חדִ’ לֹלֹא מדִרגות! 4 , דִירת גן בגפן

דִרושה מורה לֹאנגלֹית לֹאולֹפנת אור תורה - אוריה

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

שעות 8- לֹמ מ לֹ "

קֱו"ח לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ:

oriyaschool@ots.org.il

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

דִירת גן חדִשה בנווה דִניאלֹ! מ”ר, הסקֱה, ממ”דִ, סורגים, גינה, 100- חדִרים, כ 4 , דִירת גן כניסה ממפלֹס הרחוב לֹלֹא מדִרגות! קֱרובה לֹבית הכנסת.

דִרוש שלֹיח עצמאי לֹמשלֹוחים באזור גוש עציון רכב חובה 054-6700699 : לֹפרטים לֹפנות לֹיפעת לֹסניף צומת הגוש > >

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il 02-9931606 אנגלֹו סכסון

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 20

ידִע

פרסו

מתנות לֹחנוכה אצלֹ גילֹה כירבולֹים

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

מגבת קֱפוצ’ון עם שם רקֱ ב- & 120

מתנה מיוחדִת ומפנקֱת לֹחנוכה

בעלֹ שף

כוס עטופה באהבה לֹהכנת שוקֱו חם או תה מתוקֱ ב- & בלֹבדִ 20 ניתן לֹהסיר את הבדִ לֹשטיפה

וותקֱ

ש’ 30

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום בניה ושיפוצים פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

גילֹ אלֹון ימיני רואה חשבון

בוגר כלֹכלֹה ומוסמך במנהלֹ עסקֱים שנות נסיון תמיכה עסקֱי חינם 25 ולֹיווי לֹלֹקֱוחות המשרדִ

054-7771497 ,02-9934727 : טלֹ/פקֱס ניידִ: תושב אלֹעזר | , תלֹפיות ירושלֹים 10 ידִ חרוצים

israel_b_a@walla.co.il

21

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, צבע ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ: שיעורים פרטיים בפיזיקֱה ובמתמטיקֱה לֹתלֹמידִי תיכון. הכנה לֹבחינות בגרות. 054-6418444 נסיון רב + גן אורלֹי בזית 2.5-' חודִ 3 לֹגילֹאי 7:30-16:00 בשעות 050-2212714 מורה בעלֹ תעודִת הוראה נותן

לֹרשת מזון ידִועה בגוש עציון, דִרושים: מנהלֹ/ת סניף, מוכרנים עובדִי מטבח / טבחים עדִיפות תינתן לֹחיילֹים משוחררים, תנאים טובים לֹמתאימים 052-6067605 : לֹפרטים 052-8063080

דִרושים

אבידִות

דִרוש/ה מנה"ח אחריות ואמינות, נסיון בניהולֹ משרדִ ובגביה mashkokit@013.net מה זה משנה מי אתה?? פרסם בעלֹון האזורי 5808885 ' 'פרסומידִע והטלֹפון יתחילֹ לֹצלֹצלֹ

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

לֹלֹא תשלֹום!

שונות

5808885 : טלֹ

מסרקֱת ומאפרת מקֱצועית בוגרת בי''ס רוית אסף, בזית באפרת 050-2212714 הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

לֹביה"ס "עשה חילֹ" באפרת

מכוניות

דִרושות

מורה לֹאומנויות וסייעת קֱו”ח לֹפקֱס: 9934024 לֹמילֹוי מקֱום asechail1@gmail.com

סקֱודִה אוקֱטביה 2009 סמ"קֱ, שנת 1800 קֱ"מ 94,000 , מצב מצוין 050-5383799 : טלֹ

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 22

ידִע

פרסו

1988 מכלֹלֹה לֹתפירה ואופנה מובילֹה בירושלֹים מאז סטודִיו -תפור עלֹיך A מפגשים תתפרי לֹעצמך מלֹתחה 9- ב רוצה לֹדִעת לֹתפור?

ההרשמה בעיצומה

מסלֹולֹ לֹימודִי תפירה מסלֹולֹ מעצבי אופנה שמלֹות כלֹה ושמלֹות ערב תפירה couture מחויטת

מתאים גם לֹכאלֹה שלֹא נגעו במחט!

לֹפגישת חינם ייעוץ 02-6733773

משוחררים

*מוכר לֹמימוש הפיקֱדִון לֹחיילֹים

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה רכזת הזמנות

בית ספר שדִה כפר עציון

מתחילֹים לֹנקֱות חורף... בשיטת כלֹ הקֱודִם זוכה!!! FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX

FOX

קֱפוצ’ונים כולֹלֹ הדִפס ביה”ס 3 100 ב-

FOX

3 100 ב- & בנים ובנות סריגים קֱפוצ’ונים

&

כלֹ הקֱודִם זוכה!!!

כישורים נדִרשים: ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה תודִעת שירות גבוהה סדִר וארגון

כלֹ הקֱודִם זוכה!!!

FOX גברים ונוער מכנסי פוטר,

נא לֹציין עבור 200 משרה

ג’ינסים ופלֹיזים 50 הכלֹ ב- &

כלֹ הקֱודִם זוכה!!!

התפקֱידִ כולֹלֹ: משרה מלֹאה

FOX BABY הנחה 50 %

מעצבים לֹנשים במחירים מצחיקֱים

כלֹ הקֱודִם זוכה!!! כלֹ הקֱודִם זוכה!!! עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים

קֱורות חיים יש לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ: hagayn@kfar-etzion.org.il

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:30 ' ו 8:30-18:30 ' פתוח: א'-ה

23

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 |

ידִע

פרסו

ניתן לֹהזמין כשרות עדִ”ח

אירועי חורף יוקֱרתיים במחיר חורף מיוחדִ!

פרסו

ידִע

V.I.P

התקֱשר עכשיו לֹקֱבלֹת הצעה

02-5340800 . ירושלֹים טלֹ 22, ידִ חרוצים לֹאירוע הבא שלֹך

Made with