פרסומידע 827

1988 מכלֹלֹה לֹתפירה ואופנה מובילֹה בירושלֹים מאז סטודִיו -תפור עלֹיך A מפגשים תתפרי לֹעצמך מלֹתחה 9- ב רוצה לֹדִעת לֹתפור?

ההרשמה בעיצומה

מסלֹולֹ לֹימודִי תפירה מסלֹולֹ מעצבי אופנה שמלֹות כלֹה ושמלֹות ערב תפירה couture מחויטת

מתאים גם לֹכאלֹה שלֹא נגעו במחט!

לֹפגישת חינם ייעוץ 02-6733773

משוחררים

*מוכר לֹמימוש הפיקֱדִון לֹחיילֹים

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה רכזת הזמנות

בית ספר שדִה כפר עציון

מתחילֹים לֹנקֱות חורף... בשיטת כלֹ הקֱודִם זוכה!!! FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX

FOX

קֱפוצ’ונים כולֹלֹ הדִפס ביה”ס 3 100 ב-

FOX

3 100 ב- & בנים ובנות סריגים קֱפוצ’ונים

&

כלֹ הקֱודִם זוכה!!!

כישורים נדִרשים: ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה תודִעת שירות גבוהה סדִר וארגון

כלֹ הקֱודִם זוכה!!!

FOX גברים ונוער מכנסי פוטר,

נא לֹציין עבור 200 משרה

ג’ינסים ופלֹיזים 50 הכלֹ ב- &

כלֹ הקֱודִם זוכה!!!

התפקֱידִ כולֹלֹ: משרה מלֹאה

FOX BABY הנחה 50 %

מעצבים לֹנשים במחירים מצחיקֱים

כלֹ הקֱודִם זוכה!!! כלֹ הקֱודִם זוכה!!! עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים עודִפים

קֱורות חיים יש לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ: hagayn@kfar-etzion.org.il

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:30 ' ו 8:30-18:30 ' פתוח: א'-ה

23

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 |

ידִע

פרסו

Made with