פרסומידע 827

מתנות לֹחנוכה אצלֹ גילֹה כירבולֹים

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

מגבת קֱפוצ’ון עם שם רקֱ ב- & 120

מתנה מיוחדִת ומפנקֱת לֹחנוכה

בעלֹ שף

כוס עטופה באהבה לֹהכנת שוקֱו חם או תה מתוקֱ ב- & בלֹבדִ 20 ניתן לֹהסיר את הבדִ לֹשטיפה

וותקֱ

ש’ 30

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום בניה ושיפוצים פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

גילֹ אלֹון ימיני רואה חשבון

בוגר כלֹכלֹה ומוסמך במנהלֹ עסקֱים שנות נסיון תמיכה עסקֱי חינם 25 ולֹיווי לֹלֹקֱוחות המשרדִ

054-7771497 ,02-9934727 : טלֹ/פקֱס ניידִ: תושב אלֹעזר | , תלֹפיות ירושלֹים 10 ידִ חרוצים

israel_b_a@walla.co.il

21

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 |

ידִע

פרסו

Made with