פרסומידע 827

לֹוח פרסו

ידִע

לֹמכירה ברמת ממרא חדִ' רחבה, משופצת 4

דִירות

דִרושים

פרגולֹה, מציאה! + מחסן + 052-3474678 930,000 &

לֹמכירה

1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & &2,150,000 , מ”ר 240 ,’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן חדִ’ מדִהימה, בבנייני חפציבה 4 דִירת &4,250,000 , יח’ השכרה + בזית &1,650,000 ! חדִ’, מקֱבלֹן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג חדִרים 7 ! דִו משפחתי, מדִהים

לֹחברת בניה מסורתית דִרושים עובדִים נמרצים לֹתווך ארוך, שכר הולֹם 055-6662115 דִרושה מנקֱה שעות 4- לֹבית באפרת לֹ שבועיות, לֹפרטים: 052-6665540 דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

לֹמכירה בדִקֱלֹ יח’ הורים, + , בית ענקֱ, קֱומת סלֹון ומטבח חדִרי שינה, 4 , : לֹובי 2 ח. משרדִ, קֱומה + שטח שרות, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית

לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹמכירה/לֹהשכרה ברמת ממרא וילֹה יפיפיה גינה + ' חדִ 10 , מ"ר 247 050-9832827

בלֹעדִי

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

055-66-17-031

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

לֹהשכרה באלֹעזר קֱטן(, מרפסת, 1) ' חדִ 3 מיידִי 2,000 , מיזוג & 050-7503833 לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך מינואר 050-7434182 (19:00 )אחרי לֹהשכרה באלֹעזר יח' דִיור חדִ' 3 , חדִשה ומושקֱעת 050-3909988 מרפסת + 050-4544411 לֹהשכרה בתקֱוע, יח' דִיור גינה, ריהוט + ' חדִ 2 חלֹקֱי, כ. נפרדִת, מיידִי! 052-6930820

לֹהשכרה בכרמי צור במרכז הישוב, בית חדִ', מיידִי 4 , פרטי 050-2036116

בתמר 1,795,000 , חדִרים 6 ’ קֱוטג &

050-2052105

לֹהשכרה

5,500 חדִ’ בפיטום הקֱטורת 5 & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן חדִ’ לֹלֹא מדִרגות! 4 , דִירת גן בגפן

דִרושה מורה לֹאנגלֹית לֹאולֹפנת אור תורה - אוריה

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

שעות 8- לֹמ מ לֹ "

קֱו"ח לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ:

oriyaschool@ots.org.il

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

דִירת גן חדִשה בנווה דִניאלֹ! מ”ר, הסקֱה, ממ”דִ, סורגים, גינה, 100- חדִרים, כ 4 , דִירת גן כניסה ממפלֹס הרחוב לֹלֹא מדִרגות! קֱרובה לֹבית הכנסת.

דִרוש שלֹיח עצמאי לֹמשלֹוחים באזור גוש עציון רכב חובה 054-6700699 : לֹפרטים לֹפנות לֹיפעת לֹסניף צומת הגוש > >

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il 02-9931606 אנגלֹו סכסון

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 20

ידִע

פרסו

Made with