גושפרתה 828

מתנות לֹחנוכה אצלֹ גילֹה כירבולֹים

מגבת קֱפוצ’ון עם שם רקֱ ב- & 120

מתנה מיוחדִת ומפנקֱת לֹחנוכה

כוס עטופה באהבה לֹהכנת שוקֱו חם או תה מתוקֱ ב- & בלֹבדִ 20 ניתן לֹהסיר את הבדִ לֹשטיפה

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה רכזת הזמנות

בית ספר שדִה כפר עציון

דִרושה מורה לֹאנגלֹית לֹאולֹפנת אור תורה - אוריה

שעות 8- לֹמ מ לֹ "

קֱו"ח לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ:

oriyaschool@ots.org.il

כישורים נדִרשים: ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה תודִעת שירות גבוהה סדִר וארגון

נא לֹציין עבור 200 משרה

גילֹ אלֹון ימיני רואה חשבון

בוגר כלֹכלֹה ומוסמך במנהלֹ עסקֱים שנות נסיון תמיכה עסקֱי חינם 25 ולֹיווי לֹלֹקֱוחות המשרדִ

התפקֱידִ כולֹלֹ: משרה מלֹאה

קֱורות חיים יש לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ: hagayn@kfar-etzion.org.il

054-7771497 ,02-9934727 : טלֹ/פקֱס ניידִ: תושב אלֹעזר | , תלֹפיות ירושלֹים 10 ידִ חרוצים

Made with