גושפרתה 828

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באלֹעזר יח' דִיור חדִ' 3 , חדִשה ומושקֱעת 050-3909988 מרפסת + 050-4544411

שונות

דִרושים

דִירות

לֹמכירה

לֹמכירה ברמת ממרא חדִ' רחבה, משופצת 4

דִרושה מנקֱה שעות 4- לֹבית באפרת לֹ שבועיות, לֹפרטים: 052-6665540 לֹרשת מזון ידִועה בגוש עציון, דִרושים: מנהלֹ/ת סניף, מוכרנים עובדִי מטבח / טבחים עדִיפות תינתן לֹחיילֹים משוחררים, תנאים טובים לֹמתאימים 052-6067605 : לֹפרטים 052-8063080

1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & &2,150,000 , מ”ר 240 ,’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן חדִ’ מדִהימה, בבנייני חפציבה 4 דִירת &4,250,000 , יח’ השכרה + בזית &1,650,000 ! חדִ’, מקֱבלֹן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג חדִרים 7 ! דִו משפחתי, מדִהים

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ לֹמכירה מכונות אוטומטיות המוצבות במתנ"ס קֱ. ארבע 050-9444331 אימון אישי לֹחיים טובים קֱאוצ'ינג משולֹב יהודִי מערבי, מחירים נוחים 052-8712029

לֹמכירה בדִקֱלֹ יח’ הורים, + , בית ענקֱ, קֱומת סלֹון ומטבח חדִרי שינה, 4 , : לֹובי 2 ח. משרדִ, קֱומה + שטח שרות, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית

פרגולֹה, מציאה! + מחסן + 052-3474678 930,000 &

בלֹעדִי

תקֱוע תיווך בישוב תקֱוע לֹמכירה מ’, עם 240 , בית מהמם סטודִיו, + ’ חדִ 3 יח’ שלֹ גינה מושקֱעת, נוף!! בית פינתי משופץ חדִרי שינה, 5 , מ”ר 230 מרווח, נוף מהמם! מ”ר 210 , בית מקֱסים חדִ’, נוף לֹמדִבר 2 יח’ שלֹ + לֹהשכרה מרפסת, פנויה בינואר + ' חדִ 3 דִירה חמודִה כמעט חדִשה, www.tekoa-realty.com 050-2183855 חיה 054-5988839 תמר לֹהשכרה באפרת בתאנה גינה + חדִ' יפה וגדִולֹה 3 מ"ר, כניסה פרטית 500 058-7938490

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

055-66-17-031

לֹמכירה/לֹהשכרה ברמת ממרא וילֹה יפיפיה גינה + ' חדִ 10 , מ"ר 247 050-9832827 לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך מינואר 050-7434182 (19:00 )אחרי לֹהשכרה בתקֱוע, יח' דִיור גינה, ריהוט + ' חדִ 2 חלֹקֱי, כ. נפרדִת, מיידִי! 052-6930820

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

אבידִות

בתמר 1,795,000 , חדִרים 6 ’ קֱוטג &

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

לֹהשכרה

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה בטרמפ מאפרת 6/12- ב שקֱית לֹתלֹפיות שכחתי ועודִ עם תיקֱ איפור 050-2345232

5,500 חדִ’ בפיטום הקֱטורת 5 & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן חדִ’ לֹלֹא מדִרגות! 4 , דִירת גן בגפן

050-2052105

דִרוש/ה מנה"ח אחריות ואמינות, נסיון בניהולֹ משרדִ ובגביה mashkokit@013.net מה זה משנה מי אתה?? פרסם בעלֹון האזורי 5808885 ' 'פרסומידִע והטלֹפון יתחילֹ לֹצלֹצלֹ

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹהשכרה באפרת, בגפן דִירות קֱטנות וחמודִות 2 חצר, קֱ. קֱרקֱע + 050-5671199 תיווך מהודִר

לֹלֹא תשלֹום!

קֱוטג’ פינתי בשכונה החדִשה באלֹעזר! מ”ר, יח’ הורים, מרפסת, גינה, יח’ לֹהשכרה 250/400, חדִרים 9

5808885 : טלֹ

מורה פרטית

מכוניות

עם תעודִת הוראה

לֹלֹימודִי בוקֱר

8:00-13:00 בשעות

סקֱודִה אוקֱטביה 2009 סמ"קֱ, שנת 1800 קֱ"מ 94,000 , מצב מצוין 050-5383799 : טלֹ

לֹגילֹאי כתות ב’-דִ’

באזור קֱרית ארבע

050-8761877 050-5852759

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

Made with