פרסומידע 830

אולֹפנת קֱרית ארבע חברון פותחת שערים

ולֹא יודִעת לֹאיזה לֹפנות? כיוון בחייך את נמצאת את מרגישה שמשהו לֹא הולֹך בכיוון הנכון ושהגיע הזמן לֹחשב מסלֹולֹ מחדִש? בצומת נפגשים בצומת נוצר בשבילֹך! מה זה? נפגשים בצומת הוא תהלֹיך אימון מותאם אישית, שיעשה ממוקֱדִ - WAZE לֹך סדִר בבלֹגן, יעזור לֹך לֹקֱבלֹ החלֹטה ולֹחשב מסלֹולֹ מחדִש לֹמי זה מתאים? לֹמי שנמצאת בשלֹב שבו היא צריכה בחיים לֹהכריע החלֹטות מהותיות לֹהמשך הדִרך - חתונה, זוגיות, עבודִה ועודִ. לֹמי שעומדִת לֹפני פגישה חשובה או שיחה משמעותית, לֹמי שמבינה שמשהו לֹא הולֹך בכיוון הנכון ושהגיע הזמן לֹחשב מסלֹולֹ מחדִש. איך זה בדִיוקֱ עובדִ? מפגש אימון מרתוני חדִ פעמי. מפגשים ממוקֱדִים. 3 - מיני אימון מפגשים. 12-15 תהלֹיך אימון מלֹא שלֹ הפגישות תערכנה עלֹ פי בחירתך פנים אלֹ פנים או בטלֹפון. מי אני ריעות גז, עו”ס ומאמנת אישית דִיין לֹקֱבלֹת החלֹטות בצמתי חיים לֹתיאום פגישת ”טעימה“ : reut.shinuy@gmail.com מיילֹ 055-6698809 : או הודִעת לֹמספר SMS ו..נפגש בצומת! שלֹחי לֹ

לֹקֱראת פתיחת ההרשמה לֹשנה”לֹ תשע"ח יתקֱיים אי"ה מפגש היכרות עם מנהלֹי האולֹפנה לֹהורים

בתכנית: הצגת מגמותיה ותוכניותיה שלֹ האולֹפנה המפגש הראשון יתקֱיים אי"ה ביום שלֹישי י”ט בטבת 20:00 ( בשעה 17/1/17) תשע"ז באולֹם יצחקֱ באולֹפנא בקֱרית ארבע המפגש השני יתקֱיים אי"ה ביום שלֹישי כ”ו בטבת 20:00 ( בשעה 24/1/17) תשע"ז באולֹם הרב תכלֹיתי )רימון( באפרת

)מיועדִ לֹהורי בנות כיתה ח'( 050-5884919 : לֹפרטים נוספים

ulpk4ma i l@gma i l . com 90100 קֱרית ארבע 114 . ת.דִ 9961791 9961967 פקֱס. טלֹ. Tel. Fax.

אולֹפנת קֱרית ארבע חברון

11

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 |

ידִע

פרסו

Made with