פרסומידע 830

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, פר’ ויגש ח’ טבת תשע”ז |

830 גלֹיון

2017 |

6.1.

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

בענקֱ!

בוא לֹהרויח

אירועי חורף יוקֱרתיים

רקֱ & 119

כולֹלֹ

כולֹלֹ

כולֹלֹ

בית קֱפה לֹכלֹ האירוע

עיצוב אולֹם

בר מתוקֱים

ניתן לֹהזמין כשרות עדִ”ח

02-5340800 . ירושלֹים טלֹ 22, ידִ חרוצים לֹאירוע הבא שלֹך

לֹמזמינים ארוע לֹחודִשים 2017 ינואר-מרץ

דִ”ר איתן מורה הוא מומחה לֹטיפולֹי שורש ונחשב לֹאחדִ הטובים בתחום. מהיום הוא מצטרף לֹמרפאת קֱובלֹסקֱי באפרת ומעניקֱ לֹלֹקֱוחות המרפאה טיפולֹ קֱרוב לֹבית. בואו לֹיהנות ממרפאה מתקֱדִמת טיפולֹי מומחים ושירות קֱרוב לֹבית 9931348 התקֱשרו עכשיו: אתם מוזמנים לֹשמוע עלֹ מגוון האפשרויות והטיפולֹים במרפאה

מומחה בא לֹעיר דִ”ר איתן מורה מצטרף לֹמרפאת קֱובלֹסקֱי

מרכז קֱניות התאנה, אפרת 02-9931348 www.israeldentist.co.il dds@dryossi.com |

חורף חם עם הבשר מוישה שלֹ

בס”דִ

בפיקֱוח וטרינרי

אספקֱה ביום שלֹישי יב’ טבת 10.1.17

סטייקֱ אנטריקֱוט, שפונדִרה וקֱציצות. אסאדִו נתחי סינטה איכותיים לֹרוסטביף. )עוף בלֹבדִ לֹלֹא אנטיביוטיקֱה(. בעלֹי כנף דִגים מיוחדִים. בשרים לֹתבשילֹי קֱדִירה, פויקֱה ולֹתנור. בשר טרי ואיכותי מרמת הגולֹן מיוחדִ לֹחורף

משלֹוח לֹלֹא תשלֹום עדִ הבית

04-6762051 : , פקֱס 052-3261886 ,04-6600359 www/hbasar.com

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

שיבה יכונית "אור מנחם" רית רבע קֱ א י ת

עם צוות הישיבה והתלֹמידִים שמחים לֹהזמין את הורי ותלֹמידִי כתות ח' לֹערבי היכרות

בקֱרית ארבע

,19:45 בשעה ביום רביעי, ו' טבת תשע"ז, (4/1/17) בספריית הישיבה התיכונית רמת ממרא, קֱרית ארבע

ביום ראשון, י' טבת תשע"ז, (8/1/17) , בבית משפחת שכנר, בית יתיר 19:45 בשעה בבית יתיר

באפרת

,19:45 בשעה

ביום שלֹישי, יב' טבת תשע"ז, (10/1/17)

, אפרת 13 בבית משפ' פין רח' נצח ירושלֹים

,19:45 בשעה ביום ראשון, יז' טבת תשע"ז, (15/1/17) , אלֹון שבות 13 בבית משפ' פוגודִה רח' החורש באלֹון שבות

נשמח בבואכם, משפחת יתקֱ"א

בטלֹ: 02-9962281

(214 או 200 )שלֹוחה

פרטים והרשמה

mazkirut@yatka.org.il דִוא"לֹ: |

ניידִ:

052-5666970

נשמח לֹרישום מוקֱדִם - עלֹ מנת שנוכלֹ לֹהיערך ולֹעדִכן במידִת הצורך

פרסו שותפות ההורים בחינוך | פיתוח אישיות אידִיאלֹיסטית לֹאהבת תורה, העם והארץ | כיתות בית מדִרש | עידִודִ מצוינות | אוירה משפחתית מסלֹולֹ תורה ואקֱדִמיה לֹבוגרי הישיבה | הרכבים מוזיקֱלֹים, כושר וספורט | מגמות: א"י, חשמלֹ, אלֹקֱטרוניקֱה | חברותות עם אברכים | לֹימודִ אבות ובנים ידִע | ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 | 23

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

מתנות מחממות אצלֹ גילֹה כירבולֹים עדִיין אין לֹך כרבולֹית לֹסלֹ קֱלֹ? שיא החורף כאן וזה הזמן לֹהתחדִש בכיסוי סלֹ קֱלֹ חמים ונעים

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

מכון הקֱוסמטיקֱה שלֹ נ ו עה ר ו תם

הורדִתשיער לֹצמיתות במכשיר הטוב ביותר

מהיר יותר

30% הנחה

לֹלֹא כאבים

הכי משתלֹם

מסיר לֹצמיתות

שירה ונועה מאחלֹות לֹכלֹ הלֹקֱוחות חורף בריא

יעילֹ יותר

054-2111351 . אלֹון שבות טלֹ

9931951 . טלֹ

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 | 5

ידִע

פרסו

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 6

ידִע

פרסו

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 | 7

ידִע

פרסו

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 8

ידִע

פרסו

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 | 9

ידִע

פרסו

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 10

ידִע

פרסו

אולֹפנת קֱרית ארבע חברון פותחת שערים

ולֹא יודִעת לֹאיזה לֹפנות? כיוון בחייך את נמצאת את מרגישה שמשהו לֹא הולֹך בכיוון הנכון ושהגיע הזמן לֹחשב מסלֹולֹ מחדִש? בצומת נפגשים בצומת נוצר בשבילֹך! מה זה? נפגשים בצומת הוא תהלֹיך אימון מותאם אישית, שיעשה ממוקֱדִ - WAZE לֹך סדִר בבלֹגן, יעזור לֹך לֹקֱבלֹ החלֹטה ולֹחשב מסלֹולֹ מחדִש לֹמי זה מתאים? לֹמי שנמצאת בשלֹב שבו היא צריכה בחיים לֹהכריע החלֹטות מהותיות לֹהמשך הדִרך - חתונה, זוגיות, עבודִה ועודִ. לֹמי שעומדִת לֹפני פגישה חשובה או שיחה משמעותית, לֹמי שמבינה שמשהו לֹא הולֹך בכיוון הנכון ושהגיע הזמן לֹחשב מסלֹולֹ מחדִש. איך זה בדִיוקֱ עובדִ? מפגש אימון מרתוני חדִ פעמי. מפגשים ממוקֱדִים. 3 - מיני אימון מפגשים. 12-15 תהלֹיך אימון מלֹא שלֹ הפגישות תערכנה עלֹ פי בחירתך פנים אלֹ פנים או בטלֹפון. מי אני ריעות גז, עו”ס ומאמנת אישית דִיין לֹקֱבלֹת החלֹטות בצמתי חיים לֹתיאום פגישת ”טעימה“ : reut.shinuy@gmail.com מיילֹ 055-6698809 : או הודִעת לֹמספר SMS ו..נפגש בצומת! שלֹחי לֹ

לֹקֱראת פתיחת ההרשמה לֹשנה”לֹ תשע"ח יתקֱיים אי"ה מפגש היכרות עם מנהלֹי האולֹפנה לֹהורים

בתכנית: הצגת מגמותיה ותוכניותיה שלֹ האולֹפנה המפגש הראשון יתקֱיים אי"ה ביום שלֹישי י”ט בטבת 20:00 ( בשעה 17/1/17) תשע"ז באולֹם יצחקֱ באולֹפנא בקֱרית ארבע המפגש השני יתקֱיים אי"ה ביום שלֹישי כ”ו בטבת 20:00 ( בשעה 24/1/17) תשע"ז באולֹם הרב תכלֹיתי )רימון( באפרת

)מיועדִ לֹהורי בנות כיתה ח'( 050-5884919 : לֹפרטים נוספים

ulpk4ma i l@gma i l . com 90100 קֱרית ארבע 114 . ת.דִ 9961791 9961967 פקֱס. טלֹ. Tel. Fax.

אולֹפנת קֱרית ארבע חברון

11

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 |

ידִע

פרסו

קֱייטרינג בשרי וחלֹבי כשר לֹמהדִרין

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 12

ידִע

פרסו

הסניף הקֱרוב אלֹיך: ביתר עילֹית

חניה בשפע | 02-58001111 | 7 הר”ן |

13

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 |

ידִע

פרסו

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 14

ידִע

פרסו

15

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 |

ידִע

פרסו

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 16

ידִע

פרסו

17

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באפרת, בגפן דִירות קֱטנות וחמודִות 2 חצר, קֱומת קֱרקֱע + 050-5671199 תיווך מהודִר

דִרושים

דִירות

לֹמכירה

1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & &2,150,000 , מ”ר 240 ,’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן חדִ’ מדִהימה, בבנייני חפציבה 4 דִירת &4,250,000 , יח’ השכרה + בזית &1,650,000 ! חדִ’, מקֱבלֹן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג חדִרים 7 ! דִו משפחתי, מדִהים

דִרוש/ה מנה"ח אחריות ואמינות, נסיון בניהולֹ משרדִ ובגביה mashkokit@013.net מורות לֹמ"מ בסיס יומי בביה"ס אורות עציון בנות באפרת ymansour@orotetzion.org.il רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav342@yahoo.com נדִרשים תכונות שלֹ דִיוקֱ, שירותיות ואחריות תנאים טובים! דִרוש/ה עובדִ/ת לֹעבודִה במשרדִ במשרה מלֹאה לֹחב' גדִולֹה בגוש עציון לֹחנות חדִשה לֹמוצרי תינוקֱות וצעצועים בצ. הגוש, עובדִי מכירות 054-6487767 עובדִ/ת לֹוגיסטיקֱה/תחזוקֱה קֱלֹיבר דִרוש/ה 3 לֹחב' עבודִה במשרה מלֹאה תנאים טובים! רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav@caliber-3.com לֹפרטים ולֹשלֹיחת קֱו”ח:

לֹהשכרה משרדִ בן חדִר אחדִ

לֹמכירה בדִקֱלֹ יח’ הורים, + , בית ענקֱ, קֱומת סלֹון ומטבח חדִרי שינה, 4 , : לֹובי 2 ח. משרדִ, קֱומה + שטח שרות, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית

נמכר!

בבנין המועצה באפרת 9931471 050-6747382

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹהשכרה באפרת בגפן מ"ר 30- חדִר וחצי כ חצר, שווה לֹראות + 052-7656067 : טלֹ לֹמכירה בקֱרית ארבע חדִ' גדִולֹה 6 , בנופי ממרא ומושקֱעת, פינתי, נוף 054-8113044 לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹהשכרה בראש צורים חדִ’ מרוהטת 5 לֹתשופת פברואר-יולֹי 050-6722613

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

055-66-17-031

לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך מינואר 050-7434182 (19:00 )אחרי לֹהשכרה באלֹעזר יח' דִיור חדִ' 3 , חדִשה ומושקֱעת 050-3909988 מרפסת + 050-4544411

בתמר 1,795,000 , חדִרים 6 ’ קֱוטג &

לֹהשכרה

4,700 חדִ’ חדִשה 5 דִירת & בזית 3,500 ’ חדִ 5 דִירת גן & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן

לֹמכירה ברמת ממרא חדִ' רחבה, משופצת 4

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

פרגולֹה, מציאה! + מחסן + 052-3474678 930,000 &

לֹהשכרה בכפר אלֹדִדִ מיזוג + יח’ דִיור חדִשה ומרפסת )לֹא בייסמנט( 052-3822449

לֹהשכרה באפרת בתאנה גינה + חדִ' יפה וגדִולֹה 3 מ"ר, כניסה פרטית 500 058-7938490

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

בית פרטי בשכונה החדִשה בנווה דִניאלֹ! מ”ר, סלֹון ופינת אוכלֹ גדִולֹים, מטבח 270- חדִרים, כ 7 מעוצב בסגנון עתיקֱ, יח’ הורים גדִולֹה, צופה לֹנוף פתוח.

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 18

ידִע

פרסו

א י לֹ ן

משנת 2000

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com

שלֹ יתרונות מניפה

נכסים לֹמכירה והשכרה באלֹון שבות

חדִ’ 6 , דִופלֹקֱס מ’ 174- כ מיקֱום מרכזי כניסה מיידִית

מ”ר 400 וילֹה בנוי עלֹ דִונם, נוף מדִהים! לֹכניסה מיידִית

אומנות ישראלֹית

שעות פתיחה

יחס אישי

מבצע לֹמוכרים! סופ”ש זוגי במכירת הנכס

אומנות יהודִית

10.00-21:00

תכשיטים יחודִיים

פתוח במוצ"ש | 9:00-21:00 ימים א-ה עדִ שעה לֹפני שבת 8:00 ' יום ו 052-3787789 נוה דִניאלֹ - פניה ראשונה ימינה

077-410-8011

מחפש/ת עבודִה רוצה לֹקֱבלֹ את הגלֹיון לֹפני כולֹם?!

גילֹ אלֹון ימיני רואה חשבון

בוגר כלֹכלֹה ומוסמך במנהלֹ עסקֱים שנות נסיון תמיכה עסקֱי חינם 25 ולֹיווי לֹלֹקֱוחות המשרדִ

054-7771497 ,02-9934727 : טלֹ/פקֱס ניידִ: תושב אלֹעזר | , תלֹפיות ירושלֹים 10 ידִ חרוצים

פרסו 02-5808885 פקֱס: |

פרסו ידִע 02-5808885 טלֹ: בס”דִ,יוםשישי,פר’חיי-שרה כדִ’חשון |

טלֹ: ידִע 02-5808886 תשע”ז

| 822 גלֹיון

פרסו פקֱס: | ידִע p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ: קֱריתארבע | גושעציון | אפרת 9.12.16 | 825 גלֹיון E-mail: 054-4709555 02-5808886 ניידִ: תשע”ז |

טלֹ:

פרסו

02-5808885

בס”דִ,יוםשישי,ערש”קֱפ’ויצא ט’כסלֹו

תשע”ז

11.11.16 827 גלֹיון E-mail:

25.11.16

054-4709555 E-mail: קֱריתארבע | גושעציון | אפרת 02-5808886 ניידִ:

ניידִ: קֱריתארבע | גושעציון | אפרת

פקֱס:

בס”דִ,יוםשישי,ערש”קֱלֹך-לֹך י’חשון 054-4709555

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

4.11.16

|

תשע”ז

בס”דִ,יוםשישי,ערש”קֱפר’נח ג’חשוון

|

054-4709555

ידִע

ניידִ:

02-5808886

פקֱס:

02-5808885

טלֹ:

קֱריתארבע | גושעציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

823 גלֹיון

אופניים זה

E-mail:

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

צומת גוש עציון )במשתלֹה(

מבצעי חורף מטורפים עלֹ מבחר אופני אסור לֹך לֹהפסידִ!

8:30-13:30' ו 10:00-19:00' צומתגושעציון//שעותפתיחה:א'-ה 050-3389485: //שירות,הכוונהוייעוץמקֱצועיאלֹעזר 1599-595949: טלֹ השכרה | תיקֱון | מכירה | יבוא 02-5340800 | ,ירושלֹים 22 ידִחרוצים נותרותאריכיםמועטים

במחיר מיוחדִ!וחבילֹת עיצוב מתנה! 2016 הזמנתאירועיםלֹנובמברדִצמבר

בניה ושיפוצים

הצטרף לֹרשימת המנויים וקֱבלֹ את הגלֹיון הדִיגטלֹי p-meida@zahav.net.il

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

israel_b_a@walla.co.il

19

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹלֹימודִי בוקֱר 8:00-13:00 בשעות לֹגילֹאי כתות ב’-דִ’ באזור קֱרית ארבע מורה פרטית עם תעודִת הוראה

169 בקֱו 6/12- ב לֹאפרת, נמצא כרטיס רב קֱו 052-2403749 : טלֹ

אימון אישי לֹחיים טובים קֱאוצ'ינג משולֹב יהודִי מערבי, מחירים נוחים 052-8712029 תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, צבע ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ:

דִרושים

לֹחברת גז בקֱרית ארבע דִרוש טכנאי גז rmgas4@gmail.com דִרושה אישה מנוסה לֹעבודִות ניקֱיון לֹבית באפרת, תנאים מעולֹים! 050-4466335

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

050-8761877 050-5852759

לֹלֹא תשלֹום!

לֹרשת מזון ידִועה בגוש עציון, דִרושים: מנהלֹ/ת סניף, מוכרנים עובדִי מטבח / טבחים עדִיפות תינתן לֹחיילֹים משוחררים, תנאים טובים לֹמתאימים 052-6067605 : לֹפרטים 052-8063080

5808885 : טלֹ

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

מכוניות

אבידִות

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

בטרמפ מאפרת 6/12- ב שקֱית לֹתלֹפיות שכחתי ועודִ עם תיקֱ איפור 050-2345232

סקֱודִה אוקֱטביה 2009 סמ"קֱ, שנת 1800 קֱ"מ 94,000 , מצב מצוין 050-5383799 : טלֹ

שונות

050-2052105

לֹקֱיבוץ ראש צורים עובדִ/ת הנה"ח, משרה חלֹקֱית, שנה נסיון office@r-tzutim.co.il מנהלֹ/ת חנות קֱלֹיבר דִרוש/ה 3 לֹחב' בעלֹ נסיון במכירות שירותי, תנאים טובים!

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ מה זה משנה מי אתה?? פרסם בעלֹון האזורי 5808885 ' 'פרסומידִע והטלֹפון יתחילֹ לֹצלֹצלֹ מסרקֱת ומאפרת מקֱצועית בוגרת בי''ס רוית אסף, בזית באפרת 050-2212714

לֹמכירה מיטה

054-4709666 מיטת איקֱאה איכותית לֹלֹא מזרן | בשימוש זמן קֱצר במצב מצױן | מגירות מחיר מציאה 2 כולֹלֹ 90 רוחב | |

רקֱ פניות מתאימות תיעננה

merav@caliber-3.com לֹפרטים ולֹשלֹיחת קֱו”ח:

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 20

ידִע

פרסו

FOCUS CHANGE Foreign Currency Exchange המרת מטבע זר

מועצה המקֱומית קֱרית ארבע חברון LOCAL COUNCIL KIRYAT ARBA HEBRON

סניף אפרת מרכז מסחרי התאנה

Branch in Efrat Te’ena Shopping Center

דִרוש/ה לֹמועצה המקֱומית קֱרית ארבע חברון

050-5671199 | 9938977

קֱניית מטבע חוץ בכ.אשראי אפשרות לֹתשלֹומים

קֱבלֹת ש'קֱים דִולֹריים וש’קֱים מסחריים

העברה בנקֱאית

מנהלֹ/ת מחלֹקֱה לֹשירותים חברתיים

לֹלֹא עמלֹות !!

מכירה וקֱניית כלֹ סוגי המט”ח

במשרה מלֹאה

שעות פתיחה:

סניפנו בירושלֹים 6234499 13 בן יהודִה טלֹ 6234245 46 יפו טלֹ א'-ה' 9:00-16:00 יום ו' 9:00-12:30

Sun-Thurs Fri

הנוסח המלֹא והמחייב שלֹ המכרז מופיע באתר האינטרנט המועצה המקֱומית

Jerusalem

הצעת מועמדִות בצירוף קֱו”ח ותעודִות השכלֹה יש לֹשלֹוח shuly@kiryat4.org.il לֹדִוא"לֹ: 16/1/17 עדִ

Ben Yeuda St. Tel

Yafo St. Tel

רקֱ פניות

מתאימות תענינה

לֹמיזם "חיוך לֹערכים" דִרוש/ה רכז/ת פריקֱטים

התפקֱידִ כולֹלֹ:

וחדִשים הובלֹה ופיתוח מוצרים קֱיימים בתחום ההוראה הרחבת מעגלֹ הלֹקֱוחות עבודִה מולֹ ספקֱי תוכן

היקֱף משרה: 8:00-14:00 ימים א'-ה' שעות העבודִה בגוש עציון כישורים נדִרשים:

נסיון בתחום ההוראה לֹגילֹאי היסודִי רקֱע מעמיקֱ בתוכנות גרפיות הכרות מעמיקֱה עם עולֹם התוכן החינוכי שלֹיטה בתוכנות מחשב יכולֹת ניהולֹ עצמי ראש גדִולֹ יצירתיות ואנרגיה אישית טובה לֹ: קֱורות חיים לֹמיי adirr4@gmail.com פרטים באתר: www.chiyuch.co.il

21

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 |

ידִע

פרסו

רקֱ פניות מתאימות תענינה

לֹמיזם "חיוך לֹערכים" דִרוש/ה מזכיר/ה לֹניהולֹ משרדִ

לֹעמותת ראשית

דִרוש/ה עובדִ/ת מסור/ה חודִ’-אופציה לֹהארכה 4 תקֱופה שלֹ 60% : היקֱף משרה עבודִה מגוונת ומאתגרת רקֱע ונסיון בהנה”ח/גבייה - יתרון

התפקֱידִ כולֹלֹ:

טלֹפוני תאום פגישות ניהולֹ יומן שיווקֱ גביה ניהולֹ הזמנות בקֱרה עלֹ פיתוח מוצרים

היקֱף משרה: 8:00-14:00 ימים א'-ה' שעות העבודִה בגוש עציון

לֹ: קֱורות חיים לֹמיי adirr4@gmail.com פרטים באתר: www.chiyuch.co.il כישורים נדִרשים: רקֱע בתוכנות גרפיות ניסיון מזכירותי הכרות עם עולֹם התוכן החינוכי ומערכות חינוך יכולֹת ניהולֹ עצמי

153-26330093 נא לֹשלֹוח קֱו”ח לֹפקֱס: amutatresheet@gmail.com או לֹדִוא”לֹ:

מכרז חיצוני

לֹרמת דִודִ חינוך מיוחדִ

דִרוש/ה רבש”צ/ית

במשרה מלֹאה או חלֹקֱית דִרושות אחיות לֹעבודִה עם ילֹדִים בעלֹי צרכים מיוחדִים וצרכים רפואיים

משרה 100% מועסקֱ/ת בחוזה מיוחדִ

בוגר/ת קֱורס פיקֱודִי שנות לֹימודִ 12 בוגר/ת

לֹמידִע ניתן לֹהכנס לֹאתר: www.efrat.muni.il

קֱורות חיים ומסמכים ניתן לֹשלֹוח (20.1.17) עדִ יום שישי, כ”ב טבת תשע”ז iris@efrat.muni.il או לֹדִוא"לֹ: 1532-9939382 : לֹפקֱס

052-7628428 : לֹפרטים בטלֹ

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 22

ידִע

פרסו

בס"דִ

בחשמלֹ גוש עציון מנקֱים מדִפים ואתם נהנים!

2017 פותחים את במבצעים חסרי תקֱדִים

מבצע במחלֹקֱת המיזוג

הידִעת שמזגן חוסך מצריכת החשמלֹ 50% עדִ בהשוואה לֹנפט וגז

חשמלֹ גוש עציון

10:30-13:00 ’ , ו 11:00-19:00 ’ א’-ה

| קֱיבוץ כפר עציון שעות פתיחה:

hsmal.g@walla.com

| 02-9933096

02-9932978 פקֱס. | טלֹ.

23

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 |

ידִע

פרסו

Made with