פרסומידע 830

א י לֹ ן

משנת 2000

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com

שלֹ יתרונות מניפה

נכסים לֹמכירה והשכרה באלֹון שבות

חדִ’ 6 , דִופלֹקֱס מ’ 174- כ מיקֱום מרכזי כניסה מיידִית

מ”ר 400 וילֹה בנוי עלֹ דִונם, נוף מדִהים! לֹכניסה מיידִית

אומנות ישראלֹית

שעות פתיחה

יחס אישי

מבצע לֹמוכרים! סופ”ש זוגי במכירת הנכס

אומנות יהודִית

10.00-21:00

תכשיטים יחודִיים

פתוח במוצ"ש | 9:00-21:00 ימים א-ה עדִ שעה לֹפני שבת 8:00 ' יום ו 052-3787789 נוה דִניאלֹ - פניה ראשונה ימינה

077-410-8011

מחפש/ת עבודִה רוצה לֹקֱבלֹ את הגלֹיון לֹפני כולֹם?!

גילֹ אלֹון ימיני רואה חשבון

בוגר כלֹכלֹה ומוסמך במנהלֹ עסקֱים שנות נסיון תמיכה עסקֱי חינם 25 ולֹיווי לֹלֹקֱוחות המשרדִ

054-7771497 ,02-9934727 : טלֹ/פקֱס ניידִ: תושב אלֹעזר | , תלֹפיות ירושלֹים 10 ידִ חרוצים

פרסו 02-5808885 פקֱס: |

פרסו ידִע 02-5808885 טלֹ: בס”דִ,יוםשישי,פר’חיי-שרה כדִ’חשון |

טלֹ: ידִע 02-5808886 תשע”ז

| 822 גלֹיון

פרסו פקֱס: | ידִע p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ: קֱריתארבע | גושעציון | אפרת 9.12.16 | 825 גלֹיון E-mail: 054-4709555 02-5808886 ניידִ: תשע”ז |

טלֹ:

פרסו

02-5808885

בס”דִ,יוםשישי,ערש”קֱפ’ויצא ט’כסלֹו

תשע”ז

11.11.16 827 גלֹיון E-mail:

25.11.16

054-4709555 E-mail: קֱריתארבע | גושעציון | אפרת 02-5808886 ניידִ:

ניידִ: קֱריתארבע | גושעציון | אפרת

פקֱס:

בס”דִ,יוםשישי,ערש”קֱלֹך-לֹך י’חשון 054-4709555

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

4.11.16

|

תשע”ז

בס”דִ,יוםשישי,ערש”קֱפר’נח ג’חשוון

|

054-4709555

ידִע

ניידִ:

02-5808886

פקֱס:

02-5808885

טלֹ:

קֱריתארבע | גושעציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

823 גלֹיון

אופניים זה

E-mail:

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

צומת גוש עציון )במשתלֹה(

מבצעי חורף מטורפים עלֹ מבחר אופני אסור לֹך לֹהפסידִ!

8:30-13:30' ו 10:00-19:00' צומתגושעציון//שעותפתיחה:א'-ה 050-3389485: //שירות,הכוונהוייעוץמקֱצועיאלֹעזר 1599-595949: טלֹ השכרה | תיקֱון | מכירה | יבוא 02-5340800 | ,ירושלֹים 22 ידִחרוצים נותרותאריכיםמועטים

במחיר מיוחדִ!וחבילֹת עיצוב מתנה! 2016 הזמנתאירועיםלֹנובמברדִצמבר

בניה ושיפוצים

הצטרף לֹרשימת המנויים וקֱבלֹ את הגלֹיון הדִיגטלֹי p-meida@zahav.net.il

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

israel_b_a@walla.co.il

19

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 |

ידִע

פרסו

Made with